แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2567   


ตำรามหาทักษา


ตำรามหาทักษา


 
เมื่อพระอิศวรได้สร้างโลก สร้างดาวนพเคราะห์ และสร้างสรรพชีวิตมนุษย์สัตว์ขึ้นมาแล้ว ก็ได้สั่งให้เทวดานพเคราะห์มีหน้าที่ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเสวยอายุบุคคลตามระยะเวลาอันเท่ากับกำลังของพระเคราะห์นั้น ๆ ส่วนพระเกตุให้ประจำอยู่ตลอด
 
ผู้ใดเกิดวันใด เทวดาดาวพระเคราะห์ที่ตรงกับวันเกิดจะเสวยอายุก่อนเท่ากำลังของตน เป็นกำลังละ 1 ปี เช่นพระอาทิตย์มีกำลัง 6 ก็จะเสวยอายุ 6 ปี จากนั้น เทวดาดาวพระเคราะห์ถัดไป ตามภูมิอัฐจักรพยากรณ์ก็จะเข้าเสวยอายุต่อไปตามกำลังของตน ตามลำดับไปจนครบ 8 องค์ เป็นเวลา 108 ปี เรียกว่า กำลังพระเคราะห์ 108 ในขณะที่เทวดาดาวพระเคราะห์องค์หนึ่งองค์ใดเสวยอายุอยู่ จะมีเทวดาดาวพระเคราะห์องค์อื่นเข้ามาแทรก การคำนวณให้รู้ว่า เทวดาองค์ใดเสวยอายุตัวเองเท่าใด และองค์อื่นแทรกเป็นเวลาเท่าใด มีวิธีคำนวณ ดังนี้
 
ให้ตั้งกำลังพระเคราะห์ที่เสวยอายุลง เสวยอายุตัวเองเท่าใดเอากำลังเป็นตัวคูณแล้วเอา 108 เป็นตัวหาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปี ถ้ามีเศษของปีเอา 12 คูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเดือนถ้ามีเศษเดือนเอา 30 คูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นวัน ถ้ามีเศษวันให้เอา 60 มหานาฑีคูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์เป็นมหานาฑี ถ้าจะทำให้เป็นชั่วโมงให้เอา 24 คูณ แล้วเอา 60 หาร ผลลัพธ์เป็นชั่วโมง ก็จะรู้ว่าเสวยอายุตัวเองเป็นเวลาเท่าใด
 
ถ้าต้องการรู้ระยะเวลาพระเคราะห์องค์ที่แทรก ให้เอากำลังพระเคราะห์องค์ที่แทรก คูณกำลังพระเคราะห์ที่เสวยอายุแล้วเอา 108 หาร กระทำไปตามลำดับดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จะทราบว่าพระเคราะห์ที่แทรกนั้นเป็นระยะเวลาเท่าใด
 
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุครบ 6 ปี พระจันทร์เสวยอายุต่อตั้งแต่อายุ 7 ปี ถึง อายุ 21 ปี แล้วพระอังคารเสวยอายุตั้งแต่ อายุ 22 ปี ถึงอายุ 29 ปี พระพุธเสวยอายุตั้งแต่อายุ 30 ปี ถึงอายุ 46 ปี แล้วพระเสาร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 47 - 56 ปี พระพฤหัสบดีเสวยอายุตั้งแต่ อายุ 57 - 75 ปี พระราหูเสวยอายุตั้งแต่อายุ 76 - 87 ปี จากนั้นพระศุกร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 88 - 108 ปี
 
ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระจันทร์เสวยอายุถึง อายุ 15 ปี
พระอังคารเสวยอายุตั้งแต่อายุ 16 - 23 ปี
พระพุธเสวยอายุตั้งแต่อายุ 24 - 40 ปี
พระเสาร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 41 - 50 ปี
พระพฤหัสบดีเสวยอายุตั้งแต่อายุ 51 - 69 ปี
พระราหูเสวยอายุตั้งแต่อายุ 70 - 81 ปี
พระศุกร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 82 - 102 ปี
และพระอาทิตย์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 103 - 108 ปี

 
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร วันพุธ วันเสาร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ก็ทำในทำนองเดียวกันไปตามลำดับตั้งแต่เกิดจนอายุ 108 ปี
 
ในระหว่างที่เทวดาพระเคราะห์เข้ามาเสวยอายุอยู่แต่ละองค์ ก็จะมีเทวดาพระเคราะห์องค์อื่นจรเข้ามาแทรก ตามตารางที่แสดงไว้ตามลำดับการเสวยอายุของพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์
 
 

ทักษา คือ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกคน

บริวาร สามีหรือบุตรภรรยา ญาติพี่น้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนเก่า ผู้แวดล้อมใกล้ชิด ผู้อยู่ในความอุปการะ ฝ่ายสนับสนุน การร่วมสมทบ ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งขึ้นอยู่กับ ผู้น้อย ผู้มีฐานะต่ำกว่า
อายุ การดำรงอยู่แห่งชีวิต โรคาพยาธิเที่เกิดขึ้น สุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วๆไป สวัสดิภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย
เดช ศักยภาพ อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความสง่างาม ตบะเดชะ อำนาจการปกครอง ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ศรี ความดีงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความเป็นศิริมงคล ความสมบูรณ์พูนสุข ทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
มูละ หลักฐานบ้านช่อง ฐานะทางการเงิน ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ การเดินทาง การโยกย้าย
อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร การศึกษา กิจการงาน อาชีพ การค้าขาย
มนตรี ผู้ใหญ่ที่ให้ความอุปการะ ผู้ช่วยเหลือ ผู้คุ้มครอง ผู้สนับสนุน ผู้เป็นที่พึ่งพาอาศัย มิตรผู้หวังดี ความคิดอ่านที่ดี
กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย ความบกพร่อง ความประมาท อุปสรรค เคราะห์ร้าย ความเดือดร้อน หายนะ ศัตรูจ้องทำร้าย ความอัปมงคลทั้งปวง
 
กาลกิณีกุมลัคน์ หรือ ทับลัคน์ 
ส่วนมากมักจะมีกิริยาท่าทาง หรือ ความคิดแบบคนที่มักจะทำอะไรแบบขาดๆเกินๆ จนถึงขั้นบ้าๆ บ๊องๆ 

 

พรหมชาติ (ฉบับราษฎร์)

บริวาร บุตร ภรรสามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ผู้ใต้บังคัญชา ผู้ที่ต้องเลี้ยงดู
อายุ ความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ โรคภัยที่เกิดขึ้น
เดช อำนาจวาสนา การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าในวิถีชีวิต
ศรี การได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ความร่มเย็นเป็นสุข คุณงามความดี สิ่งที่เป็นมงคล
มูละ บิดามารดา หลักฐานเป็นปึกแผ่นมั่นคง ฐานะความเป็นไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัย การเดินทาง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร การงานที่ทำ การศึกษา
มนตรี ผู้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ผู้ให้ความคุ้มครอง บุคคลที่เป็นที่พึ่ง เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา
กาลกิณี ศัตรู อุปสรรค ความทุกข์ยาก รายจ่าย ความชั่วช้าที่คอยล้างผลาญทำลาย
 
 

พรหมชาติ (ฉบับมาตรฐาน)

บริวาร พวกพ้องเพื่อนฝูง ข้าทาสชายหญิงทั่วไป
อายุ ตนเอง ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตที่เจริญขึ้นหรือแก่ลงทุกๆวัน
เดช เกียรติยศ อำนาจ อิสรภาพ
ศรี ลาภยศ ทางดำเนินแห่งความสุข
มูละ ทรัพย์สมบัติ บุตร สามีภรรยา ที่อยู่ที่กิน
อุตสาหะ ความเพียร การกระทำกิจการงานต่างๆ
มนตรี ท่านผู้ใหญ่ที่ให้การอุปการะ ผู้ปกครองทั่วไป มีบิดามารดา เป็นต้น
กาลกิณี ศัตรู ผู้ให้โทษร้ายต่างๆ
 
 

อีกตำราหนึ่ง

บริวาร  บุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
อายุ ความเป็นอยู่แห่งชีวิต
เดช ความเป็นผู้มีอำนาจ
ศรี ความสง่าผ่าเผย คุณงามความดี ความเป็นศิริมงคล
มูละ หลักฐาน พื้นเพเดิม
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร
มนตรี ยศถาบรรดาศักดิ์ ที่พึ่ง ความคุ้มครอง
กาลกิณี ความชั่วร้าย ศัตรู สิ่งที่ไม่เป็นศิริมงคล
 
 
 

พรหมชาติ  (ฉบับสมบูรณ์)

บริวาร บุตร สามีภรรยา ข้าทาสชายหญิง บุคคลที่เราต้องอุปการะทุกคนที่อยู่ในครอบครัว
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิต
เดช อำนาจวาสนา เกียรติยศชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่การงาน การศึกษา ความรักใคร่เกรงกลัว
 ศรี หลักทรัพย์ เงินทอง ของใช้สอย ศิริมงคล โชคลาภที่ได้มาเป็นสิ่งของและที่พึงจะได้มาในภายหน้า
มูละ หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำร็จจากงาน การมีหัวคิดริเริ่ม และทิษฐิมานะ
มนตรี ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่างๆ อุปสรรคนาๆประการที่มาในทางเลวทราม/
 
 

ตำราของ อ.เชย ทักษารามัญ

บริวาร เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด และคล่องแคล่วในวิชาการ
อายุ เป็นผู้มีความคิดสุขุมรอบคอบ รู้จักประมาณตน
เดช เป็นผู้มีพลังจิตเข้มแข็ง ทำการเด็ดขาด ไม่ท้อถอย
ศรี เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ละมุนละม่อม รู้จักคารวะ
มูละ เป็นผู้รู้มัธยัสถ์ หรือตระหนี่ ไม่เพ้อเจ้อ
อุตสาหะ เป็นผู้มีความขยัน ไม่เกียจคร้าน
มนตรี เป็นผู้มีความรอบคอบ และรู้จักไตร่ตรอง
กาลี เป็นผู้มักทำการบุ่มบ่าม ขาดสติยั้งคิด หรือใจเร็วด่วนได้
 
 

ดาวมาตรฐานกุมลัคน์

เป็นบริวาร  คล่องแคล่ว มีวิชาการดี
เป็นอายุ  มีสุขภาพดี สมองแจ่มใส
เป็นเดช  มีอำนาจทำการใดๆสำเร็จ
เป็นศรี  ไม่ขัดสนทรัพย์
เป็นมูละ  มีหลักฐานการงานมั่นคง
เป็นอุตสาหะ  เป็นคนขยัน ไม่ท้อถอย
เป็นมนตรี  มีผู้อุปถัมภ์ หรือผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
เป็นกาลกิณี  ตกต่ำ หรือดีไปก็ไม่ตลอดรอดฝั่ง
 
 

ดาวมาตรฐานในเรือนทักษา
หมายถึง ลัคน์กำเนิดก็ดี ดาวเคราะห์ก็ดีไปสถิตอยู่ในเรือนนั้นๆ จะเป็นดาวจรก็ดีนี่คือกฎของทักษา

เรือนบริวาร  จะส่งผลในด้านสติปัญญา มีความรู้หลายสาขา
เรือนอายุ  จะส่งผลให้มีอายุยืน
เรือนเดช  จะส่งผลให้มีอำนาจเข้มแข็ง
เรือนศรี  จะส่งผลในทางการเงินและฐานะ
เรือนมูละ  จะส่งผลในทางตำแหน่งหน้าที่การงานและหลักฐาน
เรือนอุตสาหะ  จะส่งผลในอาชีพการงาน
เรือนมนตรี  จะส่งผลในบุญวาสนา และความสุขในครอบครัว
เรือนกาลกิณี  จะบ่อนทำลายวงจรชีวิต
 
 


[ รวม Tag ทั้งหมด ]

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 122 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2567
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 082-928 8829 , 098-889 5465

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , กลอนพระเคราะห์คู่ , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , พระเคราะห์คู่ ดาวคู่สมพล , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี ปรมาจารย์ฝูซีซือ , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ ดิถีมหาศูนย์ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , การเลือกซื้อบ้าน เลือกทำเลสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , พิธีโกนจุก , ตำแหน่งที่ห้ามวางกระจก , ตำแหน่งเตียงนอนถูกหลักฮวงจุ้ย , กระดาษอ่วงแซจี้ 往生錢 , วันชิวอิก 初一 วันจับโหงว 十五 , หมึ่งซิ้ง มึ้งซิ้ง 門神 เทพผู้รักษาประตู , รวมคำศัพท์ดวงจีน , ไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์ 太歲爺 , ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี , วัดมังกรบุปผาราม วัดเล่งฮัวยี่ , เสาเอก เสาโท , หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,