แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


ตำราเลข 7 ตัว แบบพิสดาร โดย สำราญ สมุทวนิช

ตำราเลข 7 ตัว แบบพิสดาร โดย สำราญ สมุทวนิช
ตำราเลข 7 ตัว แบบพิสดาร โดย สำราญ สมุทวนิช

รหัส : 0078

คำนำ

                ตำราเลข 7 ตัวแบบพิสดาร ที่พยากรณ์จรกำหนดเวลาเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันและเป็นเวลา (ชั่วโมง) ได้เหมือนโหราศาสตร์เรียนได้ด้วยตนเองที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมและเรียบเรียงจัดพิมพ์ขึ้นครั้งนี้เป็นตำราเลข 7 ตัวแบบเก่าโบราณซึ่งมีมานานแล้วนับด้วยพันๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันไม่มีท่านผู้ใดยอมเปิดเผยออกมาเลย

                เท่าที่ข้าพเจ้าเปิดเผยออกมานี้ ก็เพื่อให้วิชาเลข 7 ตัวนี้ได้คงอยู่อย่างมั่นคงถาวรคู่กับประเทศชาติไทยสืบไปตลอดชั่วกาลนาน มิให้สูญหายตามตัวข้าพเจ้าไปและเพื่อให้วิชาเลข 7 ตัวนี้ได้วิวัฒนาการต่อๆ ไปตามลำดับ เหมือนกับศาสตร์พยากรณ์สาขาหรือแขนงอื่นๆ ด้วย กับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะส่วนรวมทั่วๆ ไป จะได้ศึกษาค้นคว้าพิสูจน์กันต่อๆ ไปด้วยอีกว่า วิชาเลข 7 ตัวนี้ก็เป็นวิชาการพยากรณ์แขนงหนึ่งที่พอจะยึดถือเป็นวิชาพยากรณ์ได้เหมือนกับแขนงอื่นๆ บ้างหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้าเคยได้ยินจากปากของโหราจารย์และนักพยากรณ์ทางวิชาพยากรณ์สาขาและแขนงอื่นๆ และจากท่านโดยทั่วๆ ไปว่าวิชาเลข 7 ตัวไม่มีการพยากรณ์จรบ้าง มีแต่การพยากรณ์กำเนิดอย่างเดียวเท่านั้นบ้าง ก็ว่าไม่มีความจริงจังบ้างและอื่นๆ ฯลฯ อะไรทำนองเหยียดหยามดูหมิ่นวิชาเลข 7 ตัวนี้อยู่เสมอมา ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านที่ได้กล่าวออกมาดังกล่าวแล้วนั้นยังเข้าใจผิดอยู่อีกมากทีเดียวจะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบได้

                แต่ความจริงแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนไว้ด้วยความจริงใจ ณ ที่นี้ด้วยว่า วิชาเลข 7 ตัวนี้เป็นวิชาที่มีการพยากรณ์จรโดยกำหนดเป็นปี เดือน วัน และเวลา (ชั่วโมง) ได้เหมือนโหราศาสตร์ ซึ่งบางคราวที่แม่นยำกว่าโหราศาสตร์เสียด้วยซ้ำไป และเป็นวิชาการพยากรณ์แขนงหนึ่งที่มีหลักกฎเกณฑ์มากเหมือนโหราศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมากอีกด้วย และใช้เวลาเกิดมีการวางลัคนาเหมือนโหราศาสตร์อีกด้วย และขับเข้าดวงชาตาและพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ก็ได้อีกด้วยเช่นกันกับนำไปเทียบกับทักษาฉัตรสามชั้น มหาทักษา (พระเคราะห์เสวยอายุ) และกราฟชีวิตและอื่นๆ ฯลฯ ได้ทุกประการ

                สรุปแล้วก็มี 2 แบบ คือแบบใช้เวลาเกิดและไม่ใช้เวลาเกิด แต่มีหลักวิธีและการพยากรณ์อยู่หลายวิธีซึ่งยังมีอีกมากจะได้เสนอในโอกาสต่อไป สำหรับตำราเลข 7 ตัว ฯลฯ เล่มนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมีการพยากรณ์ได้ทั้งกำเนิดและจรอยู่แล้วอย่างครบถ้วนพอที่ท่านผู้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะทำการพยากรณ์ได้ทั้งกำเนิดและจรที่เดียวเมื่อได้ศึกษาจนจบเล่มนี้แล้ว

                ข้าพเจ้าขอกล่าวเตือนไว้ในคำนำนี้เพื่อเป็นการเตือนใจท่านผู้ศึกษาไว้ด้วยความจริงว่า ถ้าท่านพยายามศึกษา (อ่าน) ไปทีละข้อละตอนละบทช้าๆ หรือทำความเข้าใจให้ดีและแน่นอนโดยใช้ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว ท่านจะเป็นนักพยากรณ์ที่สามารถผู้หนึ่งซึ่งนักพยากรณ์ทางดหราศาสตร์หรือแขนงอื่นใดจะไม่กล้าดูหมิ่นอีกอย่างแน่นอน เพราะวิชาการพยากรณ์ไม่ว่าศาสตร์แขนงใดๆ ในโลกนี้ย่อมมีคำพยากรณ์ที่ดิ้นได้เสนอทั้งกำเนิดและจรจึงมีการผิดพลาดได้ทุกโอกาส แม้นักโหราศาสตร์ที่ว่าเชี่ยวชาญก็ย่อมพยากรณ์ผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านที่ศึกษาวิชาเลข 7 ตัวนี้ จึงไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการพยากรณ์ผิดอันเป็นกฎธรรมดาดังกล่าวแล้วจงศึกษาต่อไปตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วเถิดท่าน และช่วยกันค้นคว้าพิสูจน์ต่อๆ ไปด้วยว่า หลักเกณฑ์วิธีใดได้ผลก็บันทึกเอาไว้เป็นมาตรฐานต่อไป ที่ไม่ได้ผลก็ค้นคว้าต่อไป (เพราะข้าพเจ้าได้พยายามอย่างยิ่งในการรวบรวมและเรียบเรียงไว้แล้วอย่างละเอียดเท่าที่กระทำได้ด้วยความจริงใจจริงๆ โดยเปิดเผยออกมาหมดมิได้ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เลย เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะให้สูญหายตายตามตัวข้าพเจ้าไปดังกล่าวแล้วนั่นเอง)

                ส่วนความดีใดๆ อันเกิดจากตำราเล่มนี้ข้าพเจ้าขอให้ความดีนั้นๆ จงเป็นกุศลผลบุญได้แก่อาจารย์ทองห่อ พูนโภค อาจารย์ของข้าพเจ้าและได้แก่บิดามารดาและผู้ทรงคุณที่ได้ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งในภพนี้และภพหน้า และหากท่านที่ได้ใช้ตำราเลข 7 ตัวของข้าพเจ้านี้ยังสงสัยขอความใด บทใดวิธีใด ฯลฯ ก็โปรดสอบถามกับข้าพเจ้าได้ทุกโอกาสทั้งทางส่วนตัวและทางจดหมายอย่างเป็นกันเองเสมอ ข้าพเจ้าก็ถือว่าข้าพเจ้าก็เป็นนักศึกษาค้นคว้าเช่นเดียวกับทุกท่านนั่นเองท่านจึงไม่ต้องคิดว่าจะเป็นการรบกวนหรือเป็นการแบ่งชั้นวรรณะซึ่งกันและกันเลย

                สุดท้ายแห่งในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ศึกษาจากตำราเลข 7 ตัวนี้จงประสพผลสำเร็จในการศึกษาและพยากรณ์ตามความปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านจงประสพสุขด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณสุขะ พละตลอดกาลด้วยเทอญ

 

สำราญ สมุทวนิช

              กรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

      (อดีตเจ้าของ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โหราสาร)

 
 
ราคาหนังสือ  250 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 23 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,