แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค5 จันทรวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร

โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค5 จันทรวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร
โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค5 จันทรวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร

รหัส : 0050

มุขบท

 

                ตามวิธีการพิจารณาวิเคราะห์ดวงชาตา โดยแนวทางวิชชาโหราศาสตร์นั้น จุดสำคัญที่ต้องเพ่งเล็งก็อยู่ที่ลัคนา ดาวจันทร์ และดาวอาทิตย์ในดวงชาตาเป็นสำคัญ การรวบรวมหลักวิชชาโหราศาสตร์ตามที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วในชุดโหราศาสตร์ปริทรรศน์ 4 ภาคด้วยกัน ยังมิได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของดาวจันทร์โดยละเอียดเลย ฉะนั้นในการรวบรวมโหราศาสตร์ปริทรรศน์อันดับ 5 นี้ จึงได้พยายามค้นคว้ารวบรวม เรื่องของดาวจันทร์โดยเฉพาะมาบรรจุลงไว้ จึงได้ชื่อว่า “จันทรวินิจฉัย”

                ดาวจันทร์เป็นดาวที่ให้ความสำคัญในการพยากรณ์ เท่าเทียมกับลัคนาทีเดียว ยิ่งเป็นดวงชาตาสัตรีเพศด้วยแล้ว ความสำคัญขึ้นอยู่กับดาวจันทร์ในดวงชาตาเป็นอย่างมาก ใช้พยากรณ์ผลจากตำแหน่งที่ดาวจันทร์นั้นเข้าเกาะหมู่ดาวนักษัตรฤกษ์ เข้าเกาะตฤมศำศ (เบ็ญจขันธ์) และที่สำคัญที่สุดก็ได้แก่การพยากรณ์โดยทศาระบบ คือพิจารณาผลจากดาวเคราะห์ที่เข้ามาเป็นเจ้าการชีวิต บันดาลผลดี-ชั่วให้เป็นจังหวะๆ ไป ซึ่งจำเป็นต้องคำนวณผลจากดาวจันทร์ในดวงชาตาเป็นหลักการที่สำคัญ นอกจากนั้นดาวจันทร์ยังเป็นเครื่องอุปกรณ์ชี้บอกให้ทราบถึง วันที่มีฤกษ์ดีอันควรแก่การประกอบพิธีมงคลต่างๆ วันฤกษ์ชั่วที่ต้องพึงงดเว้นประกอบพิธีมงคลต่างๆ วันฤกษ์ชั่วที่ต้องพึงงดเว้นประกอบพิธีมงคลต่างๆ ที่หวังความสุขความเจริญในเบื้องหน้า สำหรับโหราศาสตร์ไทยเรา ยังมีการพยากรณ์เหตุการณ์จรตามหลักอินทรภาส-บาทจันทร์ด้วย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผลจากดาวจันทร์ในดวงชาตาเป็นสำคัญ

                ฉะนั้นในการรวบรวมโหราศาสตร์ปริทรรศน์ภาค “จันทรวินิจฉัย” ฉบับนี้ จึงได้พยายามค้นคว้ารวบรวมหลักวิชชาโหรที่กล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับดาวจันทร์โดยเฉพาะ นำมารวบรวมลงไว้ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ใคร่จะศึกษาค้นคว้า แต่มีปัญหาเกี่ยวกับคำนวณหาสมผุสของดาวเคราะห์ ตลอดจนลัคนา คือถ้าจะให้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ควรคำนวณตามปฏิทินดาราศาสตร์ ถ้าหากเป็นปฏิทินแบบสายะนะ (เคลื่อนที่) ก็ลบอายนางสะออกเสีย ให้กลับมาเป็นระบบนิรายะนะ (คงที่) เช่นระบบโหรไทยเรา หรือจะใช้ปฏิทินโหรฉบับลาหิริแห่งอินเดีย ซึ่งเป็นปฏิทินโหรคงที่เช่นเดียวกับไทยเราเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่ปรับเวลาให้เป็นอัตราเวลาประเทศไทยเท่านั้นก็ใช้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโหราศาสตร์ภาระตะ (อินเดีย) แต่เดิมมานั้น ก็มีการคำนวณตามกรรมวิธีแบบพระสุริยยาตร์ เช่นโหรไทยเราเหมือนกัน แต่คงจะเห็นว่าเป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วนับด้วยพันปี จึงได้มีการสังคายนากันขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับหลักการทางดาราศาสตร์ สำหรับปฏิทินดาราศาสตร์ของโหรไทยเรานั้น ท่านอดีตนายกสมาคมโหร พณฯ ท่านพระยาบริรักษ์เวชการ ได้คำนวณและจัดพิมพ์ขึ้นไว้เริ่มแต่ พ.ศ.2441 จนถึง พ.ศ.2470 เพียงแค่เวลา 30 เท่านั้น ท่านก็ได้ถึงอสัญกรรมไป หากได้มีการคำนวณปฏิทินระบบนี้จนตลอด จะเป็นประโยชน์แก่วงการโหรไทยเราเป็นอย่างมาก การคำนวณสมผุสดาวเคราะห์ตามปฏิทินดังกล่าวนี้ จะได้รับผลพยากรณ์แท้เที่ยงแน่นอน

                สำหรับการวางลัคนาในดวงชาตาก็เหมือนกัน ทางที่ดีและถูกต้องแล้ว ควรใช้ตามแบบวิธีหาลัคนาและสูตรสำเร็จที่พระยาบริรักษ์เวชการ ท่านได้รวบรวมขึ้นไว้ จัดพิมพ์จำหน่ายเผยแพร่ จะได้รับผลถูกต้องแท้จริง ตามแบบโหราศาสตร์ทุกชาติ เขาได้ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป

                การรวบรวมโหราศาสตร์ปริทรรศน์ภาค “จันทรวินิจฉัย” ขึ้นในครั้งนี้ อาจจะมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ซึ่งผู้รวบรวมยินดีขอน้อมยอมรับผิด เพราะเหตุไม่รู้เท่าถึงการนั้นๆ แต่ถ้าหากจะเกิดผลดีขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยก็ตาม ขอน้อมอุทิศเป็นเครื่องปฏิการ บูชาคุณท่านบรรพครูโหราจารย์ทุกๆ ท่าน ขออานุภาพของท่านจงได้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาวิชชาโหร จงได้สถาพรจีรังอยู่ตลอดกาลนานเทอญฯ

เทพย์ สาริกบุตร
 

สารบัญ โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค5 จันทรวินิจฉัย

 
จันทรวินิจฉัย
จักราศีวิภาค
ฤกษ์บน – ฤกษ์ล่าง
ตรียางค์
นวางค์
นักษัตร (ฤกษ์)
ฤกษ์ล่าง
จันทรวิภาค
จันทร์เกาะนักษัตรฤกษ์ทั้ง 27 กลุ่ม
คัณฑานตะ
ขนมตาราทย
จันทร์เกาะนวางค์บาทฤกษ์
จันทร์ในทวาทศราศี
โยค
การณ
ดิถี
จันทร์ในราศีเพศ
ตฤมศำศ (เบ็ญจขันธ์)
ทศาระบบ
อัษโตตรีทศา (ระบบ 108)
วิมโษตตรีทศา (ระบบ 120)
ดาวที่ให้คุณ – โทษแต่ละราศี
ดาวที่ให้โทษประการที่ 1
ประการที่ 2 นักษัตรพิษ
ประการที่ 3 ฉิทระเคราะห์
ประการที่ 4 ดาวคู่มิตร – ศัตรู
ประการที่ 5 ดวงนวางค์
ประการที่ 6 อันดับของดาวทศา
ประการที่ 7 ตำแหน่งของดาวเคราะห์
ประการที่ 8 บทจันทร์
วินิจฉัยดวงชาตาตัวอย่างต่างๆ
การกำหนดฤกษ์
ดิถีที่ควรเว้นประกอบการบางอย่าง
ดิถีอัคนิโรธน์
ดิถีมหาสูญ
ดิถีอายกรรมพราย
ดิถีฤกษ์ไชย
วันที่ห้ามมิให้ประกอบการบางอย่าง
วันจม – วันฟู – วันลอย
ดิถีประกอบด้วยวันให้โทษ
ดิถีประกอบด้วยวันให้คุณ
ดิถีวันพระกาล ดิถีพิฆาฏ กะทิงวัน
กฎการเว้นการให้ฤกษ์
ฤกษ์ยาตรา
มงคลทิศประจำวัน ทิศอัปมงคล ทิศมฤตยู
ทิศผีหลวง – หลาวเหล็ก ทิศพระกาลจร
ทิศราหูจร ทิศพระกาลสถิต
ทิศหัวนาค – หางนาค ทิศกาลไทย ทิศพระกาลตก
ฤกษ์กนกนารี
ฤกษ์กนกบัญชร
จันทร์ในดวงฤกษ์สถิตราศีธาตุ
นาฑีฤกษ์
วิษนาฑีฤกษ์
มหาฤกษ์
เพ็ชรฤกษ์
จักขุมายาฤกษ์
สกุณฤกษ์
ฤกษ์เข้า – ฤกษ์ออก
ฤกษ์ออกเรือ
กฎการกำหนดฤกษ์
ฤกษ์ปลูกบ้าน
ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ – เปิดร้านค้า
ฤกษ์โกนผมไฟ – โกนจุก
ฤกษ์ลาอุปสมบท
ฤกษ์ในกายตน
 
 

ราคา  500 บาท

 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 23 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,