แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค2 ครหวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร

โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค2 ครหวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร
โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค2 ครหวินิจฉัย โดย เทพย์ สาริกบุตร

รหัส : 0047
มุขบท

                เมื่อนานมาแล้วได้มีโอกาสพหนังสือปาฐกถาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งร้อยกรองขึ้นโดย ร.ท.ภูมิ กาญจนัษฐายี (จันทรสาร) นายทะเบียนสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ได้บรรยายถึงรายละเอียดของอัษฎาดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง อันเริ่มแต่อาทิตย์ (1) จนถึงราหู (8) ซึ่งเราได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยดวงชาตาของบุคคล ในตำราโหราศาสตร์ไทยเรา นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใคร่ศึกษาในศาสตร์นี้มิใช่น้อย เพราะทำให้ทุ่นเวลาไม่ต้องเที่ยวค้นคว้าให้ลำบากต่อไปอีก เลยเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้าหากมีโอกาสได้รวบรวมตำราโหราศาสตร์เมื่อใด จะได้ค้นคว้ารวบรวมลักษณาการของดาวเคราะห์ต่างๆ โดยนัยเดียวกันกับที่ ร.ท.ภูมิ กาญจนัษฐายี ได้ทำขึ้นไว้ เพื่อเป็นเครื่องอุปกรณ์แก่นักศึกษาโหราศาสตร์ จะได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับค้นคว้าได้โดยสะดวก ครั้นบัดนี้ได้มีโอกาสที่จะได้ทำการรวบรวมตำราโหราศาสตร์ขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ต่อจากโหราศาสตร์ปริทรรศน์ภาค 1 จึงได้ดำเนินการไปตามเจตนาที่ได้ตั้งไว้แต่เดิมมา

                ในเรื่องการพยากรณ์ที่กล่าวถึงระยะเชิงมุมของดาวเคราะห์ที่ร่วมกัน แล้วบังเกิดผลดีเป็นโยคดีหรือโยคร้ายนั้น บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นหลักวิชชาของโหรระบบอื่น ซึ่งแท้จริงนั้นโหราจารย์ไทยเราแต่เดิมก็ได้ใช้กันสืบมา เช่นท่านอาจารย์คุณปู่นวมแห่งสำนักวัดบางลำภู (วัดสังเวชฯ) ตามที่ พ.ท.ประพิษ สุทธิบุตร ได้ให้สมญานามไว้ในพยากรณ์สารฉบับสิงหาคม 2506 ว่า “โหรเอกผู้เลขเคร่ง” ท่านอาจารย์ผู้นี้ก่อนที่จะพยากรณ์ดวงชาตาให้ผู้ใด จะต้องผูกดวงทำสมผุสองศาเสียก่อนทุกดาวเคราะห์ทำนองที่เราเรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” เพื่อหาระยะเชิงมุมแล้วจึงจะให้ผลพยากรณ์ แต่ส่วนมากดวงชาตาที่ผูกโดยทำสมผุสองศาดาวเคราะห์ทุกดาวนี้ แทนที่จะเอามาใช้ทำนายกลับเอาไปไว้สำหรับกราบไหว้บูชากันเป็นส่วนมาก เลยทำเอาหลักวิชชาการในเรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับระยะเชิงมุมของดาวเคราะห์ที่เข้ามาร่วมเป็น โยคเสื่อมซาไป จะใช้กันอยู่เพียงโยคหน้าโยคหลัง คือที่มีระยะเชิงมุมห่างกันเป็น 60 องศาเท่านั้น สำหรับการผูกดวงชาตาโดยแบบคร่าวๆ ไม่มีการทำสมผุสองศาของดาวเคราะห์ จะใช้หลักการในเรื่องพยากรณ์เกี่ยวกับผลของการเป็นโยคไม่ได้ เพราะไม่อาจทราบถึงระยะเชิงมุมที่จะบังเกิดผลเป็นโยคได้โดยแท้จริง

                คำว่า “เกณฑ์” ก็อีกเช่นกัน โหราจารย์ไทยเราก็ใช้มาแต่ดั้งเดิม ในเรื่องการส่งกำลังของดาวเคราะห์ ดังเช่นที่กล่าวไว้ในคัมภีร์จักรทีปนี (ผูกที่ 2) บทที่ว่าด้วยฤทธิโยคและเกณฑ์ต่างๆ มิใช่ว่าจะเพิ่งมีขึ้นเมื่อมีการจัดพิมพ์ตำราโหรภารตะขึ้นเผยแพร่กันในยุคนี้ แต่โหรไทยเราส่วนมากได้พากันมองข้ามไปหมด จึงทำให้ฟังดูคล้ายกับเป็นของใหม่ไป

                การรวบรวมโหราศาสตร์ปริทรรศน์ภาค 2 อันกล่าวถึงครหวินิจฉัยนี้ ได้อาศัยหลักวิชชาจากตำราต่างๆ เป็นจำนวนมากด้วยกัน คือจากโบราณคัมภีร์ของดั้งเดิม และที่ได้พิมพ์ขึ้นใหม่ในยุคนี้เป็นบรรทัดฐาน สำหรับในด้านโหรภารตะก็ได้อาศัยบทความจากมหาคัมภีร์ปาริชาติชาดก ซึ่งท่าน พันเอก ประจวบ วัชรปาณ ได้กรุณาแปลส่งมาให้ ส่วนในด้านสายะนะนั้นได้อาศัยข้อความจากหนังสือซึ่ง “ญาณ” ผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์สากล ได้รวบรวมร้อยกรองขึ้นไว้ เป็นเครื่องมือสำหรับสอบทานค้นคว้า หากมีการผิดพลาดขึ้นประการใด ผู้รวบรวมขอรับผิดแต่ผู้เดียว และถ้าจะเกิดขึ้นเป็นผลดีแม้แต่ส่วนน้อย ผู้เขียนขอน้อมเป็นเครื่องปฏิการพระคุณของท่านทั้งปวง บรรดาที่ได้มีส่วนช่วยอนุกูลให้หนังสือเล่มนี้ได้เป็นผลสำเร็จลงด้วยดี แม้ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 
เทพย์ สาริกบุตร
 

สารบัญ

จักรราศีวิภาค (แจกแจงราศี)
ครหวิภาค (แจกแจงดาวเคราะห์)
 
ดาวพระอาทิตย์
อาทิตย์ตามมติโหราศาสตร์, อาทิตย์ตามมติดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงอาทิตย์, การโคจรของอาทิตย์, ลักษณาการของอาทิตย์, ตำแหน่งอาทิตย์ในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของอาทิตย์, อิทธิพลของอาทิตย์เมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, และนวางค์ ตำแหน่งที่อาทิตย์สถิตตามสุริยคติ – จันทรคติ, ตำแหน่งเสื่อมของอาทิตย์, มรณะองศาของอาทิตย์ นวางค์ขาดที่อาทิตย์เกาะ, ตำแหน่งเบียนของอาทิตย์, ความหมายโดยเฉพาะของอาทิตย์, อิทธิพลของอาทิตย์, อำนาจของอาทิตย์, อาทิตย์ในดวงชาตา, อาทิตย์กับนัยน์ตา, อาทิตย์ในดวงชาตาชาย – หญิง, อาทิตย์ในทวาทศราศี, อาทิตย์กุมลัคนาใน 12 ราศี, อาทิตย์ในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของอาทิตย์กับดาวเคราะห์, อาทิตย์บ่งถึงลักษณะบุคคลในราศีต่างๆ, อาทิตย์โคจรในทวาทศราศีจักรชาตา, อาทิตย์โคจรในทวาทศภพ, ฆาตอาทิตย์, โชคอาทิตย์, สุริยปฐาน, ชาตะกาลในวันอาทิตย์ สิ่งศักดิ์สิทธ์สำหรับอาทิตย์, นิมิตจากดวงอาทิตย์, นิมิตจากอาทิตย์อุทัยและอัษฎงค์
 
ดาวพระจันทร์
จันทร์ตามมติโหราศาสตร์, จันทร์ตามมติดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงจันทร์, ระยะกาลโคจรของจันทร์ ลักษณาการของจันทร์, จันทร์ลัคน์, ตำแหน่งของจันทร์ในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของจันทร์, ตำแหน่งที่จันทร์โคจรเข้าไปสถิตในทวาทศราศี, ตำแหน่งเสื่อมของจันทร์, มรณะองศาและปุษกรองศาของจันทร์, จันทร์ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ 27 กลุ่ม, จันทร์ในดวงสัตรีเกาะฤกษ์, ฤกษ์จากจันทร์ในชาตา, ตำแหน่งเบียนของจันทร์, ความหมายโดยเฉพาะของจันทร์, อิทธิพลของจันทร์, อำนาจของจันทร์, จันทร์ในดวงชาตา, จันทร์กับนัยน์ตาและเต้านม, จันทร์ในดวงชาตาหญิงและชาย, จันทร์ในทวาทศราศี, จันทร์กุมลัคนาใน 12 ราศี, จันทร์ในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของจันทร์กับดาวเคราะห์, จันทร์บ่งถึงลักษณะของบุคคลในราศีต่างๆ, จันทร์โคจรในทวาทศราศีจักรชาตา, จันทร์โคจรในทวาทศภพ, ฆาตจันทร์, โชคจันทร์, ดาวเคราะห์โคจรสัมพันธ์กับจันทร์, จันทร์ปฐาน, ชาตะกาลในวันจันทร์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับจันทร์
 
ดาวอังคาร
อังคารตามมติของโหราศาสตร์, อังคารตามมติดาราศาสตร์ ความหมายที่แสดงถึงอังคาร, การโคนจรของอังคาร, ลักษณาการของอังคาร, ตำแหน่งของอังคารในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของอังคาร, อิทธิพลของอังคารเมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, และนวางค์, ตำแหน่งเสื่อมของอังคาร, ตำแหน่งเบียนของอังคาร, ความหมายโดยเฉพาะของอังคาร, อำนาจของอังคาร, อังคารในดวงชาตา, อังคารในทวาทศราศี, อังคารกุมลัคนาใน 12 ราศี, อังคารในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของอังคารกับดาวเคราะห์, อังคารบ่งถึงลักษณะบุคคลในราศีต่างๆ, อังคารโคจรในทวาทศราศีจักรชาตา, อังคารโคจรในทวาทศภพ, ฆาตอังคาร, ชาตะกาลในวันอังคาร, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับอังคาร
 
ดาวพุธ
พุธตามมติโหราศาสตร์, พุธตามมติดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงพุธ การโคจรของพุธ, ลักษณาการของพุธ, ตำแหน่งของพุธในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของพุธ, อิทธิพลของพุธเมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, และนวางค์, ตำแหน่งเสื่อมของพุธ, ตำแหน่งเบียนของพุธ, ความหมายโดยเฉพาะของพุธ, อำนาจของพุธ, พุธในดวงชาตา, พุธในทวาทศราศี, พุธกุมลัคนาใน 12 ราศี, พุธในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของพุธกับดาวเคราะห์, พุธบ่งถึงลักษณะบุคคลในราศีต่างๆ, พุธโคจรในทวาทศราศีจักรชาตา, พุธโคจรในทวาทศภพ, ฆาตพุธ, พุธปฐาน, ชาตะกาลในวันพุธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุธ
 
ดาวพฤหัสบดี
พฤหัสบดีตามมติโหราศาสตร์, พฤหัสบดีตามมติทางดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงพฤหัสบดี, การโคจรของพฤหัสบดีตามหลักโหราศาสตร์, ลักษณาการของพฤหัสบดี, ตำแหน่งของพฤหัสบดีในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของพฤหัสบดี, อิทธิพลของพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, และนวางค์, ตำแหน่งเสื่อมของพฤหัสบดี, ตำแหน่งเบียนของพฤหัสบดี, ความหมายโดยเฉพาะของพฤหัสบดี, พฤหัสบดีในดวงชาตา, พฤหัสบดีในทวาทศราศี, พฤหัสบดีกุมลัคนาใน 12 ราศี, พฤหัสบดีในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของพฤหัสบดีกับดาวเคราะห์, พฤหัสบดีถึงลักษณะบุคคลในราศีต่างๆ, พฤหัสบดีโคจรในทวาทศราศีจักรชาตา, พฤหัสบดีโคจรในทวาทศภพ, โชคพฤหัสบดี, ชาตะกาลวันพฤหัสบดี, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพฤหัสบดี
 
ดาวศุกร์
ศุกร์ตามมติโหราศาสตร์, ศุกร์ตามมติทางดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงศุกร์, การโคจรของศุกร์, ลักษณาการของศุกร์, ตำแหน่งของศุกร์ตามจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของศุกร์, ลักษณาการของศุกร์, ตำแหน่งของศุกร์ตามจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของศุกร์, อิทธิพลของศุกร์เมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, นวางค์, ตำแหน่งเสื่อมของศุกร์, ตำแหน่งเบียนของศุกร์, ความหมายของศุกร์โดยเฉพาะ, อำนาจของศุกร์, ดาวศุกร์ในชาตา, ศุกร์ในทวาทศราศี, ศุกร์กุมลัคนา, ศุกร์ในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของศุกร์กับดาวเคราะห์, ศุกร์บ่งถึงลักษณะของบุคคลในราศีต่างๆ, ศุกร์โคจรในทวาทศราศีจักร, ศุกร์โคจรตามทวาทศภพ, ฆาตโชคศุกร์, ชาตะกาลวันศุกร์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับศุกร์
 
ดาวเสาร์
เสาร์ตามความหมายของโหราศาสตร์, เสาร์ในทางดาราศาสตร์, ความหมายที่แสดงถึงเสาร์, การโคจรของเสาร์, ลักษณาของเสาร์, ตำแหน่งของเสาร์ในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของเสาร์, อิทธิพลของเสาร์เมื่อเข้าสู่ราศี, ตรียางค์, และนวางค์ ตำแหน่งเสื่อมของเสาร์, ตำแหน่งเบียนของเสาร์, ความหมายของเสาร์โดยเฉพาะ, อำนาจของเสาร์, ดาวเสาร์ในชาตา, เสาร์ในทวาทศราศี, เสาร์กุมลัคนาใน 12 ราศี, เสาร์ในทวาทศภพ, กระแสสัมพันธ์ของเสาร์กับดาวเคราะห์, เสาร์บ่งถึงลักษณะบุคคลในราศีต่างๆ เสาร์โคจรในทวาทศราศีจักร, เสาร์โคจรในทวาทศภพ, ฆาตโชคเสาร์, ชาตะกาลวันเสาร์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเสาร์
 
ราหู
ราหูตามมติโหราศาสตร์, ราหูในทางดาราศาสตร์, ความหมายแสดงถึงราหู, การโคจรของราหู, ลักษณาการของราหู, ตำแหน่งของราหูในจักรราศี, ตำแหน่งเด่นของราหู, อิทธิพลของราหูเมื่อเข้าสถิตในทวาทศราศี, ตำแหน่งเสื่อมของราหู, ตำแหน่งเบียนของราหู, อำนาจของราหู, ราหูในดวงชาตา, ราหูกุมลัคนาใน 12 ราศี, ราหูในทวาทศภพ, ราหูในทวาทศราศี, ราหูโคจรในทวาทศราศีจักร, ราหูโคจรในทวาทศภพ, ราหูปฐาน, ฆาตโชคราหู, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับราหู
 
เกตุ
เกตุตามมติโหราศาสตร์, เกตุในทางดาราศาสตร์, ความหมายแสดงถึงเกตุ, การโคจรของเกตุ, ลักษณาการของเกตุ, ตำแหน่งของเกตุ, เกตุกุมลัคนา, อิทธิพลของเกตุกับดาวเคราะห์ต่างๆ, เกณฑ์พระเกตุ, เกตุโคจรในทวาทศราศีจักร, สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระเกตุ
 
มฤตยู
สัญลักษณ์ของมฤตยู, ลักษณาการของมฤตยู, มฤตยูในทวาทศภพ, มฤตยูในทวาทศราศี, มฤตยูโคจรในทวาทศภพ, การโคจรของมฤตยูเข้ารวมกับดาวเคราะห์
 
เนปจูน
ศรี – กาลกิณี
 
 
ราคา  600  บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465


 

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 87 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,