แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ โดย เทพย์ สาริกบุตร

พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ โดย เทพย์ สาริกบุตร
พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ โดย เทพย์ สาริกบุตร

รหัส : 0045
มุขบท

                ในบรรดาตำราไสยศาสตร์ คือวิชาการที่กล่าวถึงสิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับ อันเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจวิชาคุณคาถาและเลขยันต์นั้น ตามที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นแพร่หลายในเมืองไทย ต้องนับได้ว่าตำราเพ็ชร์รัตน์มหายันต์อันเป็นตำราที่กล่าวถึงเลขยันต์ต่างๆ และตำราเพ็ชร์รัตน์สรรพเวท อันเป็นตำราที่กล่าวถึงคาถาอาคมและโองการต่างๆ ซึ่งรวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นโดยท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ (อดีตพระครูใบฎีกา ถานานุกรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดระฆัง) ได้จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นปฐม เพราะก่อนที่ตำราทั้ง 2 เล่มนี้ จะได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นมา ปรากฏว่ายังไม่เคยมีใครกระทำขึ้นมาก่อนเลย

                ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ผู้นี้ นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีหัวก้าวหน้าในด้านวิชาการไสยศาสตร์เป็นคนแรกมิใช่แต่จะเพียงว่าท่านเป็นผู้ที่ชอบค้นคว้ารวบรวมเท่านั้น ปรากฏว่าตัวท่านเองก็กระทำศิลปะวิชาการเหล่านี้ได้ขลังอย่างดีเป็นยอดเยี่ยม ขณะที่ท่านยังอุปสมบทอยู่นั้น ท่านได้ใช้วิชาการเหล่านี้บันดาลให้เกิดโชคลาภสการ แล้วนำไปสร้างพระอุโบสถไว้หลายหลัง เมื่อท่านลาสิกขาบทออกมาแล้ว ท่านก็ยังคงปฏิบัติอยู่เรื่อยตราบจนท่านชราและวายชนม์ไป มีสานุศิษย์ที่เคารพนับถือในตัวท่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้รวบรวมเองก็นับว่าเป็นสานุศิษย์ของท่านคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดพระตะบองมณฑลบูรพา ซึ่งขณะนั้นยังเป็นของไทยอยู่ เมื่ออายุครบอุปสมบท ก็ได้บวชในพระบวรพุทธศาสนา ภายหลังได้ไปเล่าเรียนศิลปวิทยากับท่านอาจารย์ที่ถ้ำเขาสำเภา ท่านอาจารย์องค์นี้ปรากฏว่ามีอภินิหารเลื่องลือมาก แม้กระทั่งรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งได้มาปกครองเขมรในตอนหลัง ยังยกย่องเชื่อถือแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระครู เมื่อเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้นิมนต์สมเด็จพระครูองค์นี้ไปทำน้ำมนต์ในพิธีไชยฤกษ์มหาสงคราม ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ มิใช่จะแตกฉานในวิชาไสยศาสตร์เพียงประการเดียว แม้ในทางวิชาโหราศาสตร์ท่านก็แตกฉาน ภายหลังท่านได้จารึกจากเมืองเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดระฆัง จนกระทั่งท่านลาสิกขาบท ขณะที่อยู่เมืองไทย ท่านก็ได้ตั้งหน้าเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งได้ไปเรียนวิชาการทางไสยศาสตร์กับท่านเจ้าคุณสนิทสมณคุณ วัดโมฬีโลกย์ (วัดท้ายตลาด) เพิ่มเติมอีก อันท่านเจ้าคุณสนิทสมณคุณผู้นี้ เป็นพระเถราจารย์ที่ชำนาญในการลงนะหน้าท้อง และลงตระกรุดทองคำ 19 ดอก ปรากฏว่าตระกรุดที่ท่านทำขึ้นนั้นใช้ได้ผลศักดิ์สิทธิ์มาก

                ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ ขณะเมื่อยังอุปสมบทอยู่นั้น ได้พยายามรวบรวมหลักวิชาจากโบราณคัมภีร์ต่างๆ และได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472 สำหรับตำราไสยศาสตร์นั้น ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็น 2 เล่มด้วยกัน คือเล่มที่กล่าวถึงเรื่องเลขยันต์นั้น ให้ชื่อว่าตำรา “เพชรรัตน์มหายันต์” ส่วนอีกเล่มหนึ่งกล่าวถึงคาถาอาคมและโองการต่างๆ พร้อมด้วยอุปเท่ห์วิธีใช้เล่มนี้ ให้ชื่อว่าตำรา “เพชรรัตน์สรรพเวท” หรือตำราจิตศาสตร์ ปัจจุบันนี้ตำราทั้ง 2 เล่มนี้ แทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลย และจะเป็นที่น่าเสียดายมาก ถ้าหากว่าปล่อยให้ศิลปวิทยา ที่ท่านได้รวบรวมขึ้นด้วยความยากลำบากนั้น จะต้องมีอันเป็นสูญหายไปสิ้น เพราะแต่ละสิ่งที่ท่านได้รวบรวมขึ้นไว้นี้ ล่วนแต่เป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์อันจะประมาณค่ามิได้ทั้งนั้น

                ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจ ทำให้ผู้รวบรวมต้องนำตำราทั้ง 2 เล่มที่มีอยู่ ขึ้นมาพิจารณาสอดส่องดู แลเห็นความสำคัญของตำราค่าควรเมืองทั้ง 2 เล่มนี้ เป็นการสมควรที่จะจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ โดยยึดหลักวิชาการที่ท่านได้วางเอาไว้เป็นบรรทัดฐาน พร้อมทั้งจัดการเพิ่มเติมแก้ไขในสิ่งบางอย่างซึ่งยังบกพร่องอยู่ ให้สมบูรณ์แบบโดยครบถ้วน เนื่องจากได้รับฟังจากตัวท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ รวบรวมและเรียบเรียงจัดพิมพ์ขึ้นจนสำเร็จรูปเป็นตำรา “พระเวท ฉบับพิเศษ” นี้เพื่อจะได้ใช้เป็นตำราควบคู่ไปกับคัมภีร์พระเวทชุด 6 เล่ม ที่ได้รวบรวมขึ้นได้แล้วนั้น การจัดพิมพ์ตำราพระเวทฉบับพิเศษนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็น 2 ภาค คือ ปฐมภาค กล่าวด้วยเรื่องยันต์ต่างๆ ตามเค้าโครงที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เพชรรัตน์มหายันต์ ส่วนทุติยะภาคนั้น กล่าวด้วยคาถาและโองการ ตามแบบที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เพชรรัตน์สรรพเวท ซึ่งท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ได้เคยรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นไว้แล้วนั้น

                ผลดีอันอาจจะเกิดขึ้นได้ จากการที่ได้จัดทำตำราเล่มนี้ขึ้นมา แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยก็ตาม ผู้รวบรวมขอน้อมอุทิศเป็นสิ่งปฏิการ บูชาพระคุณของท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ อันเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของผู้รวบรวม และท่านได้วายชนม์ไปแล้วนั้น แม้หากว่าท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีใดๆ ก็ดี ขอจงอนุโมทนาในกุศลเจตนานี้ด้วย เทอญฯ

เทพย์ สาริกบุตร
 

สารบัญ

มุขบท
ปฐมภาค
พิธีกรรมลงเลขยันต์
พิธีการปลุกเสก
พิธีการลงนะ
อักขระ
ยันต์ต่างๆ
ทุติยภาค
มนต์คาถาต่างๆ
โองการพระเจ้า 5 พระองค์ (แบบมคธ)
โองการพระเจ้า 5 พระองค์ (แบบไทย)
โองการพระเจ้า
โองการมารวิชัย
โองการมหาเถรตำแย
โองการธรณีสาร
โองการพระปะถะมัง
โองการเอิกเกริกพระราม
โองการพระฉิมพลี
ช้างประสมโขลง
ขุนแผนชมตลาด
โองการนางกวัก
สาลิกาลิ้นทอง
สัมพุทเธหงษา
เทพรำลึก
นะวะหอระคุณ
พระเจ้า 16 พระองค์
กำแพง 3 ชั้น
 
 
ราคา  200  บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465

 

                                                                              

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 109 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,