แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิด

โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิด
โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิด

รหัส : 0043

ไขความข้องใจ

เนื่องด้วยมีหลายท่านพูดกันจนชินปากว่า วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาเดรัจฉานวิชา กระผมคนหนึ่งละขอยอมรับว่าเป็นความจริงไม่ขอคัดค้านแต่ประการใด เพียงจะกล่าวถึง คือ

พระอรหันต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 8 พระองค์ 8 ทิศ มีอิทธิฤทธิ์ได้รับเอกทัคคะคนละอย่างไม่เหมือนกัน เช่น

  เมื่อคราวสังคายนาธรรมครั้งแรกในสมัยพุทธกาล อันมีพระอรหันต์ทั้ง 7 และสาวกได้มาชุมนุมรวมอยู่แล้ว 499 องค์ ซึ่งยังขาดพระอรหันต์อีกพระองค์หนึ่งทิศหนึ่งจึงจะครบจำนวน 500 องค์พอดี พระอรหันต์และสาวกจำนวน 499 องค์ ต่างรอคอยพระอานนท์ด้วยความกังวลใจ เกรงจะมีภัยอันตราย หรืออุปสรรคอันใดเกิดขึ้นแก่พระอานนท์เป็นแน่แท้ จึงไม่มาให้ทันเวลาในครั้งนี้ ครั้นเวลาใกล้จะถึงสังคายนาธรรมเพียง 1 – 2 นาที ปรากฏว่าพระอานนท์ได้ดำดินมาโผล่ตรงที่อาสนจัดเตรียมรอไว้พอดี

                องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอรหันต์ทั้ง 8 พระองค์ 8 ทิศพร้อมทั้งสาวกจำนวน 500 องค์ ก่อนที่จะถึงเวลาสังคายนาธรรมในครั้งนั้นว่า “การแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ อีกมากนั้น (เว้นพุทธศาสน์) เป็นวิชาเดรัจฉานวิชา” มีพุทธศาสน์ของพระองค์เท่านั้น เป็นศาสน์ที่ถูกทางเดินสำหรับพระอรหันต์และสาวกพึงศึกษาและปฏิบัติ

                อันศาสตร์ต่างๆ (เว้นพุทธศาสน์) ท่านได้จัดเป็นเดรัจฉานวิชา แปลว่าที่ขัดขวางทางสำเร็จอริยมรรคอริยผล กล่าวคือขัดขวางมิให้ผู้เรียนได้สำรวมใจศึกษาโมกข์ธรรม คือทางตรัสรู้เป็นพระอรหันต์

                ดังนั้น วิชาโหราศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ อีกมาก (เว้นพุทธศาสน์) จึงเป็นวิชาเดรัจฉานวิชาที่ขวางทางเดินขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะเพื่อสู่นิพพาน

                สำหรับเราท่านทั้งหลาย ยังเป็นมนุษย์ปุถุชน มือถือสากปากถือสิน(ไม่ใช่ถือศีล)และยังมุ่งไปทางโลกเป็นที่พึ่ง หากจะเปรียบผงธุลีเสี้ยวหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาได้ไม่ แม้จะได้รับการศึกษาดีในศาสตร์อันใดหลายสาขาซึ่งนับเป็นปริญญาตรี – โท – เอง ก็ดี (ยกเว้นพุทธศาสน์อย่างเดียว) วิชาเหล่านี้นั้นล้วนเป็นวิชาเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นอันเป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรม

 

สารบัญ

 
การพยากรณ์พื้นดวงชาตากำเนิด / กฎเกณฑ์ที่สำคัญการพยากรณ์พื้นดวงชาตาโดยทั่วไป
ตัวอย่างหลักการพยากรณ์ขั้นต้นแบบง่ายๆ
ภพที่ 1 ตนุ 40 ข้อ
ภพที่ 2 กฎุมพะ 18 ข้อ
ภพที่ 3 สหัชชะ 20 ข้อ
ภพที่ 4 พันธุ 16 ข้อ
ภพที่ 5 ปุตตะ 16 ข้อ
ภพที่ 6 อริ 20 ข้อ
ภพที่ 7 ปัตนิ 21 ข้อ
ภพที่ 8 มรณะ 14 ข้อ
ภพที่ 9 ศุภะ 16 ข้อ
ภพที่ 10 กัมมะ 18 ข้อ
ภพที่ 11 ลาภะ 20 ข้อ
ภพที่ 12 วินาศ 23 ข้อ
หลักพยากรณ์ดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนชาตาแสดงนิสัยพยากรณ์ตนุลัคน์
,,  ตนุ
,,  กฎุมพะ
,,  สหัชชะ
พยากรณ์พันธุ
,,  ปุตตะ
,,  อริ
,,  ปัตนิ
,,  ศุภะ
,,  กัมมะ
,,  ลาภะ
,,  ตำหนิ
หลักพยากรณ์เรื่องอื่นๆ
 
 
การพยากรณ์ลัคนา
ลัคนาคืออะไร
ลัคนาสถิตราศีใด มีรูปร่างโน้มเอียงตามราศีนั้น
การพยากรณ์ลัคนา – ดาวเคราะห์ – จันทร์กำเนิดครองฤกษ์ต่างๆ
ดาวเคราะห์เสริมสร้างให้ลัคนาเปลี่ยนแปลง
ดาวเคราะห์แสดงถึงรูปรางผิวพรรณ
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
 
ความหมายเรือนชาตาและภพ
ความหมายหลักของเรือนชาตา
ความหมายของภพ
การแยกความหมายของภพ
 
การพยากรณ์สัมพันธภาพของดวงชาตา
ความสัมพันธภาพของดวงชาตา
ตัวอย่างพยากรณ์ในสัมพันธภพ – ตำแหน่ง
ภพที่สำคัญพยากรณ์ลำบาก
ความดี – ร้าย ของดาวพฤหัสบดีภพอริ มรณะ วินาศ
กฎเกณฑ์พยากรณ์ดาวเคราะห์เจ้าเรือนภพต่างๆ มากุมลัคนา
 
หลักแก่นแท้การพยากรณ์พื้นดวงชาตา
หลักแก่นแท้การพยากรณ์พื้นดวงชาตา
จุดสำคัญของดวงดาวเคราะห์มาตรฐาน
กฎสำคัญในการพยากรณ์ดวงชาตา
สกุลของดาวเคราะห์
ดาวเคราะห์แสดงถึงจิตใจ นิสัยของดาวเคราะห์
ดาวกุมลัคนา
ดาวเคราะห์เป็นอริ มรณะ วินาศ แก่ตนุลัคน์และตนุเศษ
 
 
การพยากรณ์ดาวเคราะห์กุมลัคนา – เล็งลัคนา
กฎเกณฑ์พยากรณ์ดาวเคราะห์กุมลัคนาโดยทั่วไป
กฎเกณฑ์พยากรณ์ดาวเคราะห์กุมลัคนาและเล็งลัคนา
นิสัยของดาวเคราะห์กุมลัคนา
ดวงชาตาที่มีดาวเคราะห์กุมลัคนา
กฎเกณฑ์ดาวเคราะห์กุมลัคน์บังคับราศีที่ให้คุณ
 
การพยากรณ์พื้นดวงชาตาดี – ร้าย
การตรวจดวงชาตาขั้นต้น
การดูดวงชาตามีอยู่ 2 อย่าง
หลักการอ่านพิจารณาพื้นดวงชาตา
ดวงดีและดวงเสื่อม
จุดเสื่อมของดวงชาตา
พื้นดวงชาตาแสดงนิสัยดี – ร้าย
เรื่องดวงดี คนไม่ดี – ดวงไม่ดี แต่คนดี
ดูความเจริญในชีวิต
 
 
การพยากรณ์ดาวเคราะห์ในพื้นดวงชาตา
การพยากรณ์ความหมายดาวเคราะห์ในดวงชาตา
การอ่านความหมายของดวงดาว
ดาวเคราะห์ที่มีอิทธิพลในดวงชาตา
ดาวเคราะห์มีรัศมีหรืออิทธิพลไม่เหมือนกัน
การเกิดปฏิกิริยาของดาวเคราะห์เกษตร
ดูรูปร่างหน้าตาว่าจะมีส่วนโน้มเอียงไปทางดาวอะไร
เมฆหมอกปกคลุมดวงดาว
หลักการพยากรณ์ดาวเคราะห์ทั้ง 8
ดาวเคราะห์อุจจาวิลาศ – อุจจาภิมุข
เทียบกิติคุณของดาวเคราะห์
เทียงเกียรติยศของดวงดาว
ดาวใหญ่ที่สุด ดีที่สุด เป็นกลาง เลว
แยกประเภทของดาวเคราะห์
การดูดวงชาตาพยากรณ์มีหลักดังนี้
ดาวเคราะห์เปรียบเทียบกับรสต่างๆ
ดาวเคราะห์เปรียบเทียบกับสีต่างๆ
ดาวกิเลศเผาไหม้
จันทร์ คุรุ สุริยา
เสาร์กับราหู
ดาวเคราะห์ประจำราศีไม่ดี
ดาวเคราะห์ประจำราศีให้คุณดีเด่น
ดาวเสาร์ 7 แห่ง
ราหูแห่งเดียว
ดาวพฤหัสบดีที่ว่าให้คุณกับเจ้าชาตานั้น
ดาวเกตุ
ดาวเคราะห์อื่นๆ โคจรเข้าทับเกตุในดวงชาตากำเนิด
หลักการพยากรณ์ดาวเคราะห์คู่
กฎเกณฑ์พยากรณ์ดาวเคราะห์คู่สำคัญ
คลื่นกระแสสัมพันธ์ของดวงดาว
ดาวเคราะห์เป็นเจ้าการรสนิยมในอาหาร
ดาวเคราะห์เกี่ยวกับการพูดจาและการกินอาหาร
 
การพยากรณ์ดาวเคราะห์ให้โทษ – ให้คุณ
ดาวเคราะห์ที่ให้โทษแก่ดวงชาตาตามราศีที่ลัคนาสถิต
ดาวที่ให้โทษบังคับราศี – ให้คุณบังคับราศี
ดาวทุสถานภพที่ให้โทษ
ดาวทุสถานะที่ให้คุณคุ้มภัย
 
การพยากรณ์เฉพาะเรี่องคู่ครอง
เรื่องการสมรส
บุคคลที่สมรสเร็ว
บุคคลที่สมรสช้า
การสมรสที่มีการเลิกร้างกันภายหลัง
ชนิดผ่านชั่วคราว
ผู้ที่มักมากในกามคุณ
ผู้ที่ไม่มีชีวิตแต่งงานเป็นหลักแหล่ง
การแต่งงานตามบุพเพสันนิวาส
การวินิจฉัยเรื่องการสมรส
การพิจารณาเกี่ยวกับคู่ครอง
พยากรณ์คู่ครอง (ปัตนิ)
คู่สมรสที่อยู่ด้วยกันยืดยืนยาว
ชาย – หญิง จะได้สมรสกันหรือไม่
หลักเกณฑ์การพยากรณ์ผู้ที่แต่งงานช้าหรือไม่ได้แต่งงานเลย
ดาวศุกร์ในภพที่ 7 คือภพปัตนิ
ได้เมียสาวหรือแก่
เมียพึ่งได้หรือมิได้
ถิ่นฐานของคู่
วิธีหาเคราะห์รูป – เคราะห์สม
ผิวพรรณเจ้าชาตา
ได้คู่เมื่อไร
จะได้แต่งงานเมื่อไรหรือไม่
ทำไมโหราศาสตร์จึงถือว่าภพที่ 7 เป็นภพปัตนิ
หลักการพยากรณ์เรื่องภรรยา – สามี
ลักษณะภรรยา 7 ประการ
คู่ครองของชายหญิงหรืออารมณ์ทางเพศของชายหญิง
หลักการพิจารณาดวงเกณฑ์คู่ครองนอกใจ (ดวงเมียมีชู้)
ตัวอย่างพยากรณ์เรื่องคู่ครอง
 
การพยากรณ์ดาวเคราะห์ฆาต
ดาวเคราะห์ฆาตประจำราศี
ดาวเคราะห์กุมลัคนาเป็นฆาต
ดาวเคราะห์ฆาตกันเป็นอุจ
ดาวเคราะห์ฆาตกันเป็นนิจ
ดาวเคราะห์ฆาตลัคนา ดี – ร้าย
ถูกฆาตมีเคราะห์กับไม่มีเคราะห์
 
การพยากรณ์เกณฑ์ต่างๆ
ชาติภพโลกกำเนิด
เกณฑ์ธรรมชาติกำเนิด
เกณฑ์จตุพิธ
ดาวเคราะห์จตุพิธ
จตุพิธลัคน์ จันทร์ คุรุสุริยา
ชาติเกณฑ์
เกณฑ์ชาตาจัตุรงคโชค
เกณฑ์ชาตากายคุณ
เกณฑ์ชาตา ดี – ชั่ว
ดาวมีบุญวาสนาดีแต่ชาติปางก่อน
กฎเกณฑ์ดวงชาตามีบุญวาสนามูลชาติกำเนิด
ดวงประจำตัว
ความสำคัญของกาลโยค
 
 
การพยากรณ์เรื่องต่างๆ
หลักพยากรณ์ 10 ประการ
หลักเกณฑ์การพยากรณ์ดวงชาตาผู้ที่มีลาภเมื่อไร
ดูตำแหน่งราชการ
ดูจำนวนพี่น้อง
ดูการเดินทาง
ดาวเกี่ยวกับการเดินทาง
ดาวต่างประเทศ
ปริศนาห้าหก
พยากรณ์สงครามจากโหราศาสตร์
ระยะกาลดิถีที่ดาวเคราะห์โคจรปกติ
ดาวเคราะห์โคจรผิดปกติ มีคำพยากรณ์
ผู้ที่มีเมียเสมอด้วยแม่
ผู้ที่เอาอาชีพเป็นเมีย
ผู้ที่มีนิสัยใจคอแปลกและวิตถาร
ผู้ที่เป็นโรคนัยน์ตา
ผู้ที่มีเสน่ห์
ผู้หย่อนสมรรถภาพในการร่วมสังวาส
ผู้ที่ถูกตัดมือ หรือถูกตัดนิ้ว
อายุสั้น
ฟันมักหัก เรือนมักพัง
ผู้ที่มีความสุขปราศจากศัตรู – อายุยืน
ลักษณะเครื่องเพศชาย
การดูเรื่องคู่ครอง ชาย – หญิง
การพยากรณ์เรื่องต่างๆ ในชาตาชาย – หญิง
ความเจริญรุ่งเรืองหรือความสวยต่างกัน
ดาวพักรเป็นเหตุให้น้ำท่วม
หลักการพยากรณ์ดวงชาตาว่าจะทำอะไรจึงจะดี
หลักเกณฑ์การพยากรณ์พิเศษ
หลักพยากรณ์ 3 ข้อ โคลงสี่สุภาพ
หลัก 4 ประการของชีวิต
หลักการพยากรณ์ใหญ่ 5 ข้อ
การอ่านเกณฑ์พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ 45 ข้อ
ดวงอดีตกรรม (อดีตชาติ)
การพยากรณ์เกี่ยวกับอดีตชาติ
การพยากรณ์ปรโลก
การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี
ราชาโชค (ร่วมกับสิ่งที่ให้คุณดูดวงชาตาสตรี)
โชคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะเพศของสตรี
หลักพยากรณ์ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าพระยา
 
 
ข้อสังเกต ข้อยกเว้น – ข้อควรระวัง
ข้อสังเกตดาวเคราะห์ประจำราศีต่างๆ
ข้อยกเว้นจากดาวเคราะห์ต่างๆ
เกณฑ์ยกเว้นดาวศุภเคราะห์ 3 ดวง พยากรณ์พิเศษ
ข้อควรระวังการพยากรณ์พื้นดวงชาตา
บุคคลที่ยากแก่การพยากรณ์ให้ถูกต้องเป้าหมาย
ข้อสังเกตดาวเคราะห์กุมลัคนา
 

 

ราคา  200  บาท

 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465

 

 

              

 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 107 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,