แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   


คู่มือพระปรมาจารย์

คู่มือพระปรมาจารย์
คู่มือพระปรมาจารย์
คู่มือพระปรมาจารย์

รหัส : 0002
คู่มือพระปรมาจารย์ รวมพระคาถา และบทสวด
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) หลวงพ่ออิฏฐ์ 
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
หนังสือเล่มนี้ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี เข้าเล่มด้วยการเย็บกี่ที่อยู่ได้นาน ใช้กระดาษถนอมสายตา เพิ่มรูบแบบ และจัดรูปเล่มให้สวยงามยิ่งขึ้น
ด้วยหวังว่าจะให้ช่วยกันรักษาให่มีอายุยืนนานเท่าที่จะนานได้ เพื่อในกาลต่อไป ไม่มีใครพิมพ์หนังสือคู่มือพระปรมาจารย์เช่นนี้ขึ้นมา
คนรุ่นหลังของเราจะได้มีหนังสือ " คู่มือพระปรมาจารย์ " รวมพระคาถา และบทสวดที่ดีไว้ศึกษาเป็นแนวความรู้อีกแขนงหนึ่ง
เพื่อสงเคราะห์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
 
คำนำ
หนังสือเล่มนี้นับได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก แก่ผู้สนใจทางคาถาอาคมต่างๆ เนื่องจากได้รวบรวมคาถาอาคมที่ดีๆ ไว้อย่างมากมาย น่าศึกษาเป็นความรู้ติดตัวเอาไว้ ดังนั้นหนังสือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพระคณาจารย์ ผู้สนใจทางคาถาอาคม ควรมีไว้เป็นคู่มือประจำตัว
อนึ่งเวทย์มนต์คาถาใดๆ ก็ตามถึงจะมีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง อยู่ในหนังสือ หรือตำราอันมีค่าสักปานใด ถ้าขาดผู้ศึกษาเล่าเรียน และผู้นำไปใช้คาถานั้นก็หาเป็นประโยชน์ หรือหาให้ประโยชน์อะไรได้ไม่ ฉะนั้นจึงต้องมีผู้นำไปศึกษา และนำไปใช้จึงจะเป็นประโยชน์ได้ผู้ศึกษา และนำไปใช้ถ้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลอันงาม มีจิตเป็นสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม และหมั่นเจริญภาวนาในตัวคาถาบทนั้นเป็นประจำ คาถาอาคมที่มีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งมีอานุภาพมากยิ่งขึ้น
 
ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาต่อคณะผู้จัดทำที่ได้ตั้งใจรวบรวมคาถาอาคมต่างๆ เหล่านี้ไว้เป็นรูปเล่มสะดวกแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ และผู้ที่ได้เป็นเจ้าของหนังสือนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่เดียว เพราะเป็นหนังสือที่หาได้ยาก จึงขอให้ผู้เป็นเจ้าของจงรักษาหนังสือนี้ไว้ให้ดี ถ้ามีโอกาสก็ได้ช่วยกันเผยแผ่ ให้เป็นธรรมทานแก่ลูกหลานต่อไป
 
พระครูสมุทรสารโสภณ
เจ้าคณะอำเภออัมพวา
 
คำปรารภ
 
อาตมาได้เห็นถึงความรู้อันเป็นประโยชน์ในการที่จะเผยแพร่ให้แก่บรรดาพระคณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจในคาถาอาคม จึงได้รวบรวมคาถาและบทสวดมนต์ต่างๆ ไว้จากหลายๆ แหล่งที่กระจัดกระจายกันอยู่ นำมารวมเป็นเล่มเพื่อสะดวกแก่การศึกษาหาความรู้ เพียงเล่มเดียวก็จะได้ศึกษาพระคาถาและบทสวดมากมาย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่าอันดีงามแก่สังคม และส่วนรวม
 
ถ้ายิ่งนานวัน พระคาถาและบทสวดซึ่งเคยมีผู้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเก่า ถ้าไม่มีผู้เห็นคุณค่า และไม่พยายามเก็บรักษาเอาไว้ ก็จะลืมกันไปจนกระทั่งสูญหาย จึงได้มีความคิดที่จะรวบรวมเอาไว้ ทั้งยังมีผู้สนใจที่พอทราบว่าจะรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ก็ขอจองไว้ล่วงหน้าก่อนหนังสือจะเสร็จเสียอีก

อาตมาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณค่าของหนังสือเล่มนี้จะยังมีผู้เก็บรักษาไว้และก่อประโยชน์อันดีงามให้กับผู้ที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง
 
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์) ภทฺทจาโร
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
 
สารบัญ
 • พระคาถาชุมนุมเทวดา
 • การสวดมนต์
 • การถวายดอกไม้ ธูปเทียน
 • คำทำวัตร อาราธนาธรรมวิปัสสนาญาณในพระพุทธศาสนา
 • โองการสรรเสริญคุณครู
 • โองการชุมนุมครู
 • มนต์เชิญอาคมเข้าสู่ตน
 • ธาตุ
 • วิธีตั้งธาตุ
 • วิธีหนุนธาตุ
 • หลักของการใช้ธาตุ
 • วิธีวางอารมณ์
 • การใช้คาบ
 • วิธีลงยันต์ลงอักขรและลงนะ
 • สะหัสสะสีเส
 • พระคาถาสรรเสริญคุณ
 • พระคาถาชุมนุมครู
 • พระคาถาเชิญอาคมเข้าสู่ตน
 • พระคาถามหาศาลตราพระเจ้า
 • พระคาถาธรณีสารน้อย, พระคาถามหาเย็น
 • พระคาถาครอบ
 • จุลทัสสะคาถา
 • พระคาถาพระเจ้า 16 พระองค์
 • พระคาถาท้าวมหาพรหม
 • พระคาถาเนาวหรคุณ
 • พระคาถาอิติปิโสนพคุณ
 • พระคาถาอิติปิโสถอยหลัง
 • พระคาถาบารมิ 30 ทัศ
 • พระคาถาแม่พระธรณี
 • พระคาถาหัวใจ 108
 • พระคาถายอดหัวใจ 108, พระคาถายอดศีล
 • พระคาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน
 • พระคาถาหัวใจพระรัตนตรัย, พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า
 • พระคาถาหัวใจศีล, พระคาถาหัวใจหมี, พระคาถาหัวใจ 4 เกลอ
 • พระคาถาหัวใจอิธะเจ, พระคาถาหัวใจคงคาเดือด, พระคาถาหัวใจปฏิสังขาโย
 • พระคาถาหัวใจพระธรรม, พระคาถาหัวใจปถมัง
 • พระคาถาหัวใจสังคะหะ, พระคาถาหัวใจโจร, พระคาถาหัวใจนิพพานสูตร์
 • พระคาถาหัวใจกรณียเมตตสูตร์, พระคาถาพระยาปลาไหลเผือก, พระคาถาหนุมานคลุกฝุ่น
 • พระคาถามหาอำนาจ, พระคาถาพระยาราชสีห์
 • พระคาถามหาจังงัง, พระคาถาอาพัดหมาก
 • พระคาถาอาพัดปูน, พระคาถาอาพัดยาสูบ, พระคาถาพรหมสี่หน้า
 • พระคาถากำลังหณุมาน, พระคาถามหาทรหด, พระคาถาเพชชหลีก
 • พระคาถาคลาดแคล้ว, พระคาถาพระเจ้าห้ามอาวุธ
 • พระคาถามหาอุจ, พระคาถาเรียกแม่พระธรณี
 • พระคาถาธนูมือ, พระคาถาอาวุธ 4 ประการ, พระคาถาอาพัดเหล้า
 • พระคาถาอาพัดใบพลู, พระคาถามงคลสามสาย
 • พระคาถามหาปลุก
 • พระคาถามหาชาตรีขุนแผน, พระคาถาทัพหน้าแลทัพหลวง
 • พระคาถาของสมเด็จพระบัณฑูรวังหน้า (ลิ้นดำ)
 • พระคาถาของพระยาสีหราชเดโช, พระคาถาพระนารายณ์แผลงฤทธิ์
 • พระคาถาฤๅษีแปลงสาร, พระคาถาประกาศิตพระร่วง
 • องการพระมหาทมึ่น
 • พระคาถาขุนแผนชมตลาด
 • นะฉัพพัณณรังสี (นะหน้าทอง)
 • สูตรนี้สำหรับลงตัวนะแล, สูตรนี้เรียกนามแล, คาถานี้ปลุกนะแล
 • พระคาถาเสกนะฉัพพัณณรังสี, พระคาถาช้างประสมโขลง
 • พระคาถาพระยาเทครัว
 • พระคาถาแร้งถามข่าว
 • พระคาถานะหน้าทอง
 • พระคาถามหาละลวย
 • พระคาถาเทพรำลึก
 • พระคาถาเทพรำจวน, พระคาถาเมตตาหลวง
 • มนต์พระเพทยาธร
 • พระคาถาพระวิสัชชนู, พระคาถาแก้วสามโลก
 • พระคาถาสาลิกาลิ้นทอง, พระคาถามหาเมตตา
 • พระคาถาเมตตาจิต, พระคาถาเป่าตา, พระมหามณีจินดามนต์
 • พระคาถาพระยาพาลี
 • พระคาถาช้างประสมโขลง, พระคาถามหานิยมใหญ่
 • พระคาถาฉิมพลี (สิวสี)
 • พระคาถาภวัมบดี, พระคาถามหาเศรษฐี
 • พระคาถาทำน้ำมนต์ขายของดี, พระคาถาเรียกคน
 • พระคาถามหาลาภเมตตา, พระคาถาพระพุทธเจ้าประสานบาตร์, พระคาถามหาสูญ
 • พระคาถาเป่าพิษต่างๆ พระคาถาอำนาจครุฑ
 • พระคาถาทำน้ำมนต์สะเดาะ, พระคาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา
 • พระคาถาคัดเลือด, พระคาถาแก้บาดแผล
 • พระคาถาพ่นสุนัขกัด, พระคาถาแก้พิษตะขาบ, สวดขอฝนคาถาพระยาปลา
 • สำหรับบูชาพระประจำวันเกิด
 • บทสวดสำหรับพระอาทิตย์, บทสวดสำหรับพระจันทร์
 • บทสวดสำหรับพระอังคาร, บทสวดสำหรับพระพุธ
 • บทสวดสำหรับพระเสาร์, บทสวดสำหรับพระพฤหัสบดี
 • บทสวดสำหรับพระราหู, บทสวดสำหรับพระศุกร์
 • คาถาสวดบูชาเทวดาเสวยอายุ
 • พระคาถาปลุก, ยาอายุวัฒนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ถวายพรพระ
 • คาถาพระพุทธเจ้า 10 ทิศ
 • คาถาพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • คาถาพระอิติปิโส 8 ทิศ
 • คาถากำแพงเพ็ชร์ 7 ชั้น
 • คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
 • คาถาข่ายเพ็ชร์พระพุทธเจ้า, คาถาพระเจ้าประจญพญามาร
 • คาถามหาพรหม 4 หน้า
 • คาถากันโจรภัย, พระคาถาชินบัญชร
 • คาถากันอัคคีภัย
 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
 • คาถาอาวุธ 5 ประการ, คาถาเมตตา 4 ทิศ
 • คาถาบูชาพระขอลาภ
 • คาถาขอพรเทวดา, คาถามหาระลึก
 • คาถาเทพรำลึก
 • คาถาเสกธูปบูชาพระ, คาถาพญาไก่เถื่อน
 • คาถาพญากาน้ำ, คาถาพญาเต่าเรือน
 • พระคาถาเรียกคน, พระคาถาพระสีวลี (พระฉิมพลี)
 • พระคาถาพระฉิมพลี (สีวลี)
 • พระคาถาพระภควัมบดี (พระกัจจายน์), พระคาถาบูชาขอลาภ 7 วัน
 • หัวใจพระฉิมพลี
 • พระคาถาพระอุปคุต (บัวเข็ม), พระคาถาพญาปลาตะเพียนทอง
 • พระคาถานางกวัก, พระคาถาปูชาประทีป
 • คาถาบูชาดวงชาตา
 • คาถาบูชาพระภูมิ
 • พระคาถาอาราธนาธรรม, คาถาอาราธนาพระเครื่อง
 • คาถาเจริญธาตุในตัว
 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
 • การเจริญพระพุทธมนต์
 • คาถาสวดจุดเทียนชัย
 • บทขัดมงคลสูตร
 • มงคลสูตร
 • คาถาลงกระหม่อม
 • บทขัดโมรปริตต, โมรปริตต
 • บทขัดวัฏฏกปริตต, วัฏฏกปริตต
 • พระคาถาเสกกล้วย, พระคาถาเสกลูกมะตูม
 • บทขัดอภัยปริตต, อภัยปริตต
 • คาถาเทพอาวุธ
 • บทขัดกรณียเมตตสูตร, กรณียเมตตสุตตัง
 • บทขัดขันธปริตต, ขันธปริตต
 • บทขัดองคุลิมาลปริตต, องคุลิมาลปริตต
 • บทขัดโพชฌงคปริตต, โพชฌังคปริตร
 • บทขัดรัตนสูตร
 • รตนสุตตัง
 • บทขัดอาฏานาฏิยปริตต, อาฏานาฏิยปริตต
 • บทขัดธชัคคสูตร, ธชัคคสูตร
 • บทขัดชยปริตต
 • ชยปริตต
 • มงคลจักวาฬใหญ่
 • มหาทิพมนต์
 • ทิพมนต์
 • พระคาถาสะกดตื่น
 • ไชยมงคล
 • มหาไชยมงคล
 • อุณหิสวิชัย
 • มหาสาวัง
 • พุทธานุสสติ
 • พระคาถารัตนมาลา
 • ห้องพระพุทธคุณ
 • ห้องพระธรรมคุณ
 • ห้องพระสังฆคุณ
 • การไหว้ครู - การครอบ
 • คาถาเสกของให้กินกันวิวาท, พระคาถาถามหาจังงัง
 • พิธีวางศิลาฤกษ์, สิ่งของที่ใช้ในพิธี
 • เครื่องประกอบพิธี
 • ขุดหลุมวางศิลาฤกษ์
 • เครื่องสังเวยธรรมดา, เครื่องสังเวยใหญ่
 • คำบูชาฤกษ์, คำประกาศเทวดา
 • คำสังเวยเทวดา
 • คำขอพรเทวดา
 • คำลาเครื่องสังเวย, คำส่งเทวดาเสด็จกลับวิมาน
 • คนาถาอิติปิโส 8 ทิศ, คาถานวหรคุณ
 • การหล่อพระ (พิธีสวดพุทธาภิเศก)
 • พระคาถาเพ็ชชะหลีก
 • พระยันต์ลงแขวนทั้ง 10 ทิศ
 • พระตำหรับพระยันต์ลงหล่อพระพุทธรูป
 • ตำนานความเป็นมาของพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ ติสฺสเทวมหาเถร
 • พิธีหล่อพระกริ่งและพระชัยวัฒน์
 • คาถาฝน 7 ห่า, พระคาถาอาพัดน้ำลาย, พระคาถามหานิมิต
 • ยันต์ตรีนิสิงเห
 • คาถาบูชาพระอุปคุต (บัวเข็ม), พระคาถาเสกให้จากกัน
 • คาถาลงหินอ่อน, คาถาจักรแก้วพระพุทธเจ้า, คาถาเป่าหัวแม่มือ
 • พระคาถาพระยาราชสีห์, เสกแป้งแก้พิษบุ้ง, คาถาคาดปูน
 • คาถาแก้ไข้, คาถาพระโมคคัลลาดับพิษไฟนรก, คาถาแก้พิษสุนักข์บ้า
 • คาถาแก้พิษสุนักข์, ฯ ขึ้นภาณยักษ์ ฯ
 • หมอดูตำราเศษพระจอมเกล้า พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
 • ห้องโหราศาสตร์
 • ดูวันประจำปี, ยามประจำวัน
 • ตำราแรกนุ่งผ้าใหม่
 • เทพจรเดิน
 • ดูที่นั่งพระกาฬ
 • ปฐมยาตรา, เทพยดาประจำเดือน
 • เทพยดาประจำวัน, ผีหลวงและเทพยดา
 • ยามยาตราเรือ
 • วันแรกทำนาตามปีเกิด, พิธีทำขวัญเมล็ดข้าวปลูก
 • เชิญขวัญข้าวในไร่นา, ฤกษ์วันทำการมงคล
 • ดูโชคกำเนิด
 • ตำราดูเศษภูมิ, ดูโชคดีร้ายประจำปี
 • ตำราวันมงคลฤกษ์
 • ดูควรคู่หญิงชาย
 • ลักษณะสมพงศ์คู่ผัวเมีย, สมพงศ์ปี
 • สมพงศ์ธาตุ
 • สมพงศ์อายุ
 • ดูชะตาปีกำเนิด
 • ดูชะตาเดือนกำเนิด
 • ดูชะตาวันกำเนิด
 • ดูโชคลาภปี
 • นาคสถิตประจำทิศตามวัน
 • ห้ามทิศหลาวเหล็ก
 • ศิริ 8 ประการ
 • ดิถีแมลงปอ, ส่งตัวข้างขึ้น, ส่งตัวข้างแรม, ตำราดูคนเมื่อแรกมาหา
 • ตำราพยากรณ์คนป่วยหนัก, หญิงใดปรารถนาอยากได้บุตรชาย
 • รวมตำรายา เป็นเกลื้อน, ยาแก้กษัยและปัสสาวะขุ่นข้น
 • ยาแก้ขัดเบา, ยาแก้เมา, กำจัดกลิ่นตัวด้วยใบพลู, วิธีห้ามเลือดกำเดา
 • น้ำส้มสายชูถอนพิษแมลงต่างๆ, ยาแก้พิษแมลงกัดต่อย, น้ำมันไข่ใส่แผล
 • ยาแก้เด็กท้องเสีย, น้ำชาแก้ปวดหัว, ยาแก้ริดสีดวงทวาร, ผลมะตูมสุก
 • ตะไคร่น้ำศักดิ์สิทธิ์, เถ้าธูปหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เครื่องมงคล 8 ประการ, ประโยชน์ของกะหล่ำปลี, เปลือกทุเรียนใช้ก่อไฟ, ประโยชน์ของน้ำส้มสายชู
 • ยาแก้ริดสีดวงทวาร, วิธีเก็บเม็ดพริก, ยาแก้เหา
 • แก้พิษจากขนของบุ้ง, วิธีกำจัด กลาก เกลื้อน, ยาแก้ริดสีดวงทวาร, แก้ฤทธิ์ทุเรียน
 • ยารักษาฟันและดับกลิ่นปาก, ยารักษาฝีในหู, ยาดับกลิ่นปาก
 • น้ำบวบหอม, ประโยชน์ของใบตำลึง, ยาแก้ตาเจ็บต่างๆ อย่างศักดิ์สิทธิ์
 • ยารักษาโรคปากเปื่อย, ยาแก้หูตึง, ยาแก้ผมหงอกและผมร่วง
 • รักษาอาการปวดฟัน, ยารักษาโรคพยาธิ์ตัวกลม, ไส้เดือนในลำไส้, แก้โรคลมพิษ
 • กล้วยน้ำว้า, วิธีกำจัดสิวหนุ่มสิวสาว, พระพุทธตรัยรัตนนายก
 • พระพุทธตรัยรัตนนายก, ห้ามนำเข้าสู่บ้าน
 • พระพุทธมหาโลกาภินันท์, ดอกบัวขาวที่นำมาบูชาพระ, น้ำพระพุทธมนต์วันจาตุรงคสันนิบาต
 • พระปางทรงรำพิงธรรม, พระนารายณ์เทวราช ผู้รักษาพระพุทธศาสนา, พระโมฆราชเถระ, ท่านองคุลีมาลเถระ
 • พระโมคคัลลานเถระ, อามิสบูชาพระนอนจักรสีย์, พระพุทธปฏิมากรวัดไชโย
 • เห็ดหอมรักษาโรคปัสสาวะบ่อยๆ
 
ราคา 800 บาท  
  
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 73 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,