แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   


อาถรรพณ์พยากรณ์

อาถรรพณ์พยากรณ์
อาถรรพณ์พยากรณ์

รหัส : 0011
อาถรรพณ์พยากรณ์
 
คำนำ

                หนังสืออาถรรพณ์พยากรณ์เล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเคล็ดอาถรรพณ์ตัวเลข อันสัมพันธ์กับโหราศาสตร์อย่างแนบแน่น ข้าพเจ้าใช้เวลาค้นคว้าสิ่งเหล่านี้มานาน จนสามารถนำเอากฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ได้หมดสิ้น ซึ่งต่อมาเมื่อค้นคว้าไปนานๆ เข้า ก็ได้ล่วงรู้ถึงความจริงว่า แท้จริงนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวทั้งสิ้น เหตุต่างๆ ที่บังเกิดหาใช่เรื่องบังเอิญ หรือคลำหาสาเหตุของมันมิได้ ซึ่งแท้จริงธรรมชาติย่อมมีเหตุผลอยู่ในตนเอง เพียงแต่เราสัมผัสกันไม่ได้เท่านั้น ตำบลหนึ่งตำบลใดถูกขนานนามเรียกชื่อกันติดปากนั้นย่อมมีเหตุ และชื่อนั้นๆ ย่อมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหาได้แยกไปเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งโดยเอกเทศไม่ ดังได้กล่าวแล้วว่าทุกอย่างย่อมมีดวงดาวเข้ามามีอิทธิพลและดวงดาวนั้นก็ย่อมมีอำนาจครอบงำตัวเลข อันเป็นส่วนสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันแบบอาถรรพณ์ เพราะเหตุนี้นักพยากรณ์โบราณจึงสามารถนำตัวเลขของวัน เดือน ปีมาตั้งแถวไปตามลำดับ แล้วบวกเข้าด้วยกันตามกรรมวิธีต่างๆ ดังเช่น กราฟชีวิต หรือ เลข 7 ตัว หรือตั้งเลขหลายจำนวนวิธีอื่นๆ ซึ่งเมื่อประกอบกับเหตุผลที่ดี ก็สามารถพยากรณ์ความเป็นไปของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำที่สุด

                ตัวเลขอย่างหนึ่ง สี่อีกอย่างหนึ่งมีอิทธิพลสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวโดยตรง ถ้าเข้าใจกฎเกณฑ์ก็สามารถนำมาพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ได้อย่างพิสดารโดยไม่ต้องเปิดปูมปฏิทินโหรประกอบเลยแม้แต่น้อย ดังที่ได้แจ้งวิธีการพยากรณ์อย่างละเอียด ตลอดจนที่เป็นมาต่างๆ โดยพิสดารในหนังสือเล่มนี้แล้ว

                นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รวบรวมเอาเคล็ด ลาง อาถรรพณ์จากคัมภีร์เก่าทั้งไทยและต่างประเทศโดยใช้เวลารวบรวมอยู่นาน เพื่อประสงค์จะให้เป็นคู่มือของนักพยากรณ์ทุกแขนงวิชา ด้วยศาสตร์ทางด้านนี้ ถูกปล่อยปละละเลยมาเสียนาน ทั้งๆ ที่โบราณชนทุกชาติทุกภาษาต่างก็เชื่อมั่นและยึดถือเนิ่นนานมาแล้ว พึ่งมาเสื่อมความนิยมสมัยเมื่อชาวโลกหันไปสนใจความรู้อันพิสูจน์ได้ด้วยสายตาและการทดลองตามกรรมวิธีวิทยาศาสตร์ด้วยสิ่งใดที่พิสูจน์ไม่ได้ และเห็นไม่ได้ด้วยตา ก็ถูกคนสมัยใหม่ดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นของเร่อร่าล้าสมัย เคล็ดลางอาถรรพณ์จึงถูกปรักปรำว่าเป็นศาสตร์อันเหลวไหลเชื่อถือไม่ได้ อย่างไรก็ดีแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะประณาม แต่ก็มีผู้ที่ได้รับการศึกษาดีจำนวนมิใช่น้อยเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้ เพราะผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองมาแล้ว ข้าพเจ้าได้พบผู้มีการศึกษาสูงในหลายแขนงวิชาอาชีพ เช่น แพทย์ นายทหาร นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน ซึ่งต่างก็เชื่อในสิ่งนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะพวกศิลปินจะเชื่อในลางอาถรรพณ์เป็นพิเศษและเชื่อมั่นอย่างจริงจังยิ่งกว่าบุคคลอาชีพอื่นๆ เพราะบุคคลประเภทนี้ จิตมักแน่วแน่เป็นสมาธิ และสัมผัสกับสิ่งละเอียดอ่อนได้ประณีตยิ่งกว่าบุคคลประเภทอื่น ข้อนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั่วๆ ไป

                ศาสตร์เกี่ยวกับเคล็ดลางอาถรรพณ์นี้ ในตำราของไทยเรามีกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั้งในตำราโหร หมอยา ไสยศาสตร์ ตลอดจนในหนังสือวรรณคดีเก่าๆ ทุกเล่ม คัมภีร์อันขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับการนี้โดยเฉพาะคือ คัมภีร์อภิไทโพธิบาทว์ ซึ่งกล่าวถึงเรื่องลางต่างๆ แยกประเภทไว้อย่างละเอียด เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องจากบรรดาโหราจารย์และนักปราชญ์ทางไสยศาสตร์ทั่วไปว่า เป็นแกนของศาสตร์ทางด้านนี้ที่แม่นยำเชื่อถือได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าเคยพิสูจน์ถึงลักษณะของลางและคำพยากรณ์มาเป็นเวลานาน ปรากฏว่าตรงกับคัมภีร์ระบุไว้ทุกอย่าง จึงควรถือว่าคัมภีร์นี้เป็นศาสตร์อันสำคัญที่บรรพบุรุษของเรา ท่านรจนาขึ้นจากหลักวิชาการอันเร้นลับ และจำต้องใช้เวลาตรวจสอบสถิติเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ข้อสังเกตต่างๆ ที่นักปราชญ์ทางไสยศาสตร์ท่านบันทึกไว้หลายต่อหลายที่ ถูกนำมาประมวลไว้ในที่เดียวกันและมีหัวข้อแยกแยะไว้อย่างละเอียดละออ ซึ่งยังไม่มีตำราเกี่ยวกับอาถรรพณ์ชนิดนี้ปรากฏในตำราชนิดใด นอกจากของไทยเรา ซึ่งควรเป็นเรื่องอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

                ข้าพเจ้าใช้เวลารวบรวมตำราเล่มนี้เป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เกิดจากการสอบถามท่านผู้รู้และคนเก่าแก่ในที่ต่างๆ และบันทึกเก็บไว้ ครั้นนานเข้าก็สามารถรวบรวมตีพิมพ์ได้เป็นเล่ม หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโหร หรือนักพยากรณ์แขนงต่างๆ ย่อมจะเป็นคู่มือประกอบเป็นอย่างดี และตั้งใจว่าจะรวบรวมต่อไปอีก เพื่อประสงค์จะให้วิชาอาถรรพณ์พยากรณ์ได้ฟื้นฟูขึ้นมานิยมนับถือกันอย่างมีเหตุมีผลอีกครั้งหนึ่ง และให้ได้รับความนับถืออยู่ในระดับเดียวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กันทีเดียว

                ในหนังสือวรรณคดีไทยแทบทุกเล่มจะมีกล่าวถึงเรื่องเคล็ดลางอาถรรพณ์โดยตลอดซึ่งถ้าได้มีการรวบรวมจัดแยกแยะให้เป็นหมวดหมู่ก็จะเป็นประโยชน์มาก หนังสือเล่มนี้ได้พยายามรวบรวมคติความเชื่อเคล็ดลางอาถรรพณ์ของไทยและทั่วโลกไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อจักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจค้นคว้า ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและค้นคว้าให้ความรู้เจริญงอกเงยยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อธำรงรักษาศาสตร์นี้มิให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้น คือเป็นความรู้ชนิดเดียวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ชาวโลกให้ความสนใจ อาจกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งค่อนโลกทีเดียว ข้าพเจ้าเชื่อว่า อาถรรพณ์พยากรณ์เล่มนี้ คงมีสารัตถประโยชน์แก่วงการโหรของไทย และนักพยากรณ์ทุกแขนงวิชา ด้วยเป็นปกิณกะคดีที่จำเป็นจะต้องศึกษาจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ ถ้าได้จดจำไว้ก็จักเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน

 

 

“พลูหลวง”
 
สารบัญ
ปฏิทินดาวพลูโต
ความมหัศจรรย์ของตัวเลข
การดูภูมิทำเลสถานที่อยู่
การดูรูปทรงของบ้าน สี และดอกไม้
การพิจารณา บ้านเลขที่ และอาชีพ
สัญลักษณ์ของเครื่องหมายชื่อ และภูมิทำเล เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ
การหาวัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด
การพิสูจน์เกษตรสามราศี
ดวงชาตาที่ถึงแก่มรณกรรม
ดวงพิสดาร
ปัญหาโหร
อำนาจของตัวเลข
เคล็ดในการเดินทางและเคลื่อนทัพ
การถือดิถีสำหรับการต่างๆ
การปลูกบ้านอย่างถูกวิธี
การยกศาลพระภูมิ
เคล็ดการใช้สี
การถือเคล็ดในพิธีกรรมต่างๆ
เคล็ดภายในครัวเรือน
ลักษณะของม้า, แมว, สุนัข และนกเขา
ตำรานรลักษณ์
พระราชพิธีและพิธีกรรม
อาถรรพณ์
ความมหัศจรรย์ของว่าน
เคล็ดเกี่ยวกับของสมัยใหม่
ลางต่างๆ
ตำราอภิไทโพธิบาทว์
นิมิต
การถือเคล็ด
 
ราคา  300 บาท
 
 
* กรุณาโทรเช็ครายการหนังสือ ก่อนชำระเงินด้วยค่ะ   โทร. 082-928 8829 /  098-889 5465
 
 
 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 94 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,