แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
 


หอบูชาฟ้า เทียนถาน


 
         
          ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ การบวงสรวงฟ้าดินของจีนโบราณ มีมานานนับ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาล  ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยยังอยู่ในยุคสังคมทาสจักรพรรดิจีน สมัยโบราณถือว่าพระองค์เป็น “โอรสสวรรค์” จึงเป็นตัวแทนในการเคารพบูชาฟ้าดิน จักรพรรดิทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ล้วนถือพิธีการบวงสรวงฟ้าดินเป็นกิจกรรมการเมืองที่สำคัญ และสิ่งปลูกสร้างสถานที่บวงสรวง ที่สร้างขึ้นในนครหลวงของจักรพรรดิก็มีความสำคัญไม่ น้อยเช่นกัน การก่อสร้างจึงต้องใช้กำลังคน กำลังวัสดุ และกำลังทรัพย์ ใช้เทคนิคขั้นสูง และอีกทั้งศิลปะที่สวยงามประณีตที่สุด 
 
 
          หอบูชาฟ้าเทียนถานของเมืองจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420  เพิ่งเริ่มเปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าได้เมื่อปี 1949 นี่เอง    หอเทียนถานแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.73 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ตั้งแต่เริ่มนั้นเทียนถานใช้เป็นสถานที่บูชาทั้งฟ้าและดิน จนมาถึงสมัยของฮ่องเต้เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง (พ.ศ.2065-2110) จึงได้มีการสร้างหอบูชาดิน หอบูชาพระอาทิตย์ และหอบูชาพระจันทร์ แยกออกไปต่างหาก เทียนถานจึงเหลือชื่อเรียกเพียงหอบูชาฟ้า
 
 
 
ที่มาของคำว่าหอบูชาฟ้าเทียนถาน  

คำว่าเทียน Tian หมายถึง ฟ้า   คำว่า ถาน Tan หมายถึงแท่นบูชา 


          เทียนถาน ในประวัติศาสตร์ของจีนเคยสร้างและถูกทำลายให้เสียหายหลายครั้ง แต่ก็บูรณะขึ้นใหม่ได้ทุกครั้ง เทียนถานที่โดดเด่นที่สุดสำคัญที่สุดคือ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หรือ ตำหนักสักการะ ซึ่งจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1420 ไว้ใช้เป็นสถานที่บวงสรวงสวรรค์ ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในราชอาณาจักรของพระองค์มีความอุดมสมบูรณ์  

          ศิลปะสถาปัตยกรรมของตำหนักนี้ จะใช้รูปทรงกลมเป็นต้นแบบ เนื่องจากความเชื่อว่า วงกลมหมายถึงโลกมนุษย์ สร้างเป็นแบบอาคารไม้ทรงกระบอกสูง 40 เมตร สร้างซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเข้ม สีน้ำเงินเข้มของหลังคา มีความหมายว่าสวรรค์ มีเสารองรับน้ำหนักรวม 28 ต้น ภายในอาคารมีเสากลางขนาดใหญ่ 4 ต้น เป็นตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ภายนอกชั้นแรก จะมีเสา 12 ต้น เป็นตัวแทนของเดือนทั้ง 12 เดือน และ 12 ต้นอยู่ภายนอกสุด แทนความหมายของ 12 ชั่วยามในหนึ่งวันตามหน่วยเวลาของจีนโบราณ และทางใต้ของอาคาร จะเป็นลานหินอ่อนรูปวงกลม คือแท่นบวงสรวงสวรรค์ หรือหยวนชิวถาน ที่เรียกกันว่าหอบูชาฟ้า เพราะตามความเชื่อของจีนโบราณ องค์จักรพรรดิทุกพระองค์จะนำข้าราชบริพารและเหล่าขุนนางกว่า 1,000 คน มาทำพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงแด่สวรรค์ เพื่อทำการขอบคุณเทวดาที่ทำให้พืชผลเก็บเกี่ยวได้อย่างสมบูรณ์ และขอให้ฤดูกาลที่จะมาถึงพืชพันธุ์และน้ำท่าบริบูรณ์
 
         ตำหนักหวงฉุงหยีว์ Huangqiongyu หรือ ตำหนักเทพสถิต เป็นอาคารรูปทรงกลม สร้างเมื่อ พ.ศ.2073 ในสมัยของฮ่องเต่เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง ทำด้วยไม้ทั้งหลัง แต่ผนังโค้งด้านหลังก่อด้วยอิฐ หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน ชื่อเรียกตำหนักเทพสถิตมาจากการที่ใช้ตำหนักแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานแผ่นป้ายของเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการสักการะบวงสรวงฟ้าหรือสวรรค์ ภายในหอตั้งป้ายชื่อเทพเจ้าฟ้าดิน พระอาทิตย์และพระจันทร์ ใช้ในพิธีบวงสรวงของฮ่องเต้
 
หยวนซิวถาน Yuanqiutan หรือ แท่นบวงสรวงฟ้า
 
          หยวนซิวถานเป็นเนินรูปวงกลมสูงจากระดับพื้น 5 เมตร แยกออกเป็น 3 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2073 ในสมัยของฮ่องเต่เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง แต่มาปรับปรุงขยับขยายให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นในสมัยของฮ่องเต้เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงเมื่อ พ.ศ.2292 ใช้เป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้มาประกอบพิธีบวงสรวงสักการะฟ้าหรือสวรรค์เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ล้อมรอบด้วยรั้วหินหยกขาว แกะสลักเป็นลวดลายเมฆและมังกร 
 
 
 
กำเนิดเทียนถานเมืองไทย
 
 
          หลังจากท่านอาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์ การท่องสำรวจวิเคราะห์พื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  ได้ค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 
          มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีเชิงเขาลดหลั่นกันเป็นลำดับที่งดงาม ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับชัยภูิมิของหอเทียนถานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน   อาจารย์ฯ ได้ออกแบบจัดสร้างสถาปัตยกรรมและจัดวางภูมิทัศน์ให้เกิดเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตรงตามหลักฮวงจุ้ยศาสตร์ และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมอุทิศกำลังกายกำลังทรัพย์สร้างเทวสถานแห่งนี้ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการว่า " สวนนภาเทียนถานเมืองไทย " 
 
 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดังนี้
 
1. เพื่อเป็นสถานที่ในการบวงสรวงสักการะบูชาฟ้าดิน
 
2. เพื่อเป็นสถิตสถานของเหล่าเทพเทวา
 
3. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติพิธีขอพรฟ้า
 
4. เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ
 
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยของคนในประเทศไทย
 
6. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทัศนศึกษา เชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย

 
 
ส่วนประกอบของโครงการ สวนนภาเทียนถานเมืองไทย 
 


 
 


เทียนถานเมืองไทย

 
 


ตำหนักเง็กเซียนฮ่องเต้
ทำพิธีไหว้บวงสรวงอาจารย์ปู่ที่มูล
นิธิฮูลิน ก่อนขึ้นขอพรฟ้าที่เทียนถาน 
ทำพิธีไหว้บวงสรวงอาจารย์ปู่ที่มูลนิธิฮูลิน ก่อนขึ้นขอพรฟ้าที่เทียนถาน
 
 
 
กำลังพูดถึงคำว่า เทียนถานคืออะไร และเทียนถานที่ถูกต้อง ต้องมีองค์ประกอบเช่นไรบ้าง
 
 
 
กำลังให้ข้อแนะนำว่าการขอพรที่ถูกต้อง ต้องทำเช่นไรให้ได้ผลดีที่สุด
 
 


การขอพรฟ้าที่เทียนถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ทุกคนสามารถขึ้นไปขอพรได้ โดยไม่จำกัดเพศ วัย ชนชาติ หรือเชื้อชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การขอพรที่เทียนถานเป็นหมู่คณะสามารถกระทำได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควรให้ผู้รู้เป็นผู้แนะนำระหว่างการขอพรฟ้า เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์
 
 
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ พาคณะแสวงบุญจากบริษัท CW ไปไหว้ขอพรที่เทียนถานเมืองไทย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมขอพรในวันนี้มากกว่า 150 ท่าน
และในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเบ้นซ์  พรชิตา ณ สงขลา มาร่วมขอพรด้วยกัน
 


เอื้อเฟื้อภาพ มูลนิธิฮูลิน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 40 คน