หลักการตั้งนามสกุล

 

          ท่านอาจารย์พลูหลวงได้รับอิทธิพลเรื่องเลขศาสตร์นี้มาจากหนังสือชื่อCheiro’s Book of Numvers เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยค่าแห่งตัวเลขกับชื่อของบุคคลท่านอาจารย์ฯได้ตีบทความนี้จนแตกฉานและนำมาเรียบเรียงเป็น เลขศาสตร์สำหรับอักษรไทยในประเทศไทยขึ้น

 
         ในวิชาโหราเลขศาสตร์ที่ท่านกำลังจะเข้าไปศึกษาในwebนี้ผมจะเน้นที่ค่าของตัวเลขหรือกำลังของตัวเลขโดยจะนำตัวอักษรทุกตัวของชื่อ(ก-ฮ)รวมสระและพยัญชนะทุกตัว มาคำนวณวิเคราะห์เป็นค่าตัวเลข โดยแบ่งความสำคัญของการทำนายออกเป็น  ๓ ส่วนดังนี้
 

ส่วนแรก   เป็นชื่อของเจ้าชะตา ถ้าชื่อดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา ๔๐%  ถ้าเสียก็เสีย ๔๐%

 

ส่วนที่สอง เป็นส่วนของนามสกุล ถ้านามสกุลดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา ๒๐% ถ้าเสียก็เสีย  ๒๐%

 

ส่วนที่สาม เป็นการนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน ถ้ารวมกันแล้วได้เลขดี ก็ให้ผลดี ๔๐% ถ้าเสียก็เสีย ๔๐% เช่นกัน

 

ถอดรหัสเลขศาสตร์

 

 

 

 

กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณกับเจ้าชะตา

๒, ๔, ๖, ๙, ๑๔, ๑๕ ,๑๙ ,๒๓ ,๒๔ ,๓๖ ,๔๑ ,๔๒ ,๔๕ ,๕๐ ,๕๑

๕๔ ,๕๕ , ๕๖ ,๕๙ ,๖๓ ,๖๕ ,๙๐ ,๙๕ ,๙๙ ,๑๐๐ ,๑๐๔, ๑๐๕ , ๑๐๙

 

กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณปานกลางกับเจ้าชะตา

๓๒ , ๔๐ , ๔๔ , ๔๖ , ๖๔ , ๗๙ , ๘๙ ,๙๗ , ๙๘

 

กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพสตรี 

มีเลข  ๑๖ ,๑๗ ,๑๘ ,๑๙ ,๒๐ , ๑๐๙  จะผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบ ทำให้แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง แต่งแล้วต้องเลิก  ได้พ่อหม้ายเป็นสามี กินน้ำใต้ศอก (เป็นเมียน้อย) หรือเป็นหม้ายก่อนวัยอันควร

 

กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพบุรุษ

มีเลข   ๑๓, ๒๓ ,๓๑ , ๓๒ ,๔๖ ,๖๔ ,๖๘ , ๘๖    ชีวิตครอบครัวไม่ปกติ   มักจะมีปัญหาเรื่อง

ชู้สาว  มักเสียหายเพราะเรื่องผู้หญิง   หรือผู้หญิงทำให้หน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองตกต่ำ

  

(การดูตัวเลข ถ้าเป็นเลขร้ายให้ดูตัวกลับด้วย เช่น รวมได้เลข ๑๓  ต้องดูเลข  ๓๑  ด้วย)