พระพิฆเณศวร

พระพิฆเณศวรพระผู้ทรงสร้างปัญญาอันยิ่งใหญ่ และอำนวยความสำเร็จแก่มวลมนุษย์


พระพิฆเณศวร(บ้างก็เขียนหรือเรียกแตกต่างกันไปเช่นพระพิฆเณศวร์,พระพิฆเนศ,พระพิฆเนศวร์,พระคเณศ,พระฆเนศวร์หรือพระฆเนศ)

พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ทรงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล UNIVERSAL GOD ที่มีผู้นับถือมากที่สุดองค์หนึ่งโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เขมร อินโดนีเซีย ไทย ฯลฯ ซึ่งแม้แต่จอมจักรพรรดิกุลไลข่านผู้เกรียงไกรในอดีตของมองโกล ยังทรงนำพระพิฆเณศมาเป็นเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ของอาณาจักร เรียกพระนามว่า "พระมหารักตะคณปติ"
 

พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระนางปาราวตีหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระแม่อุมามหาเทวี พระพิฆเนศวร์ท่านทรงมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นช้าง มีพระกรตั้งแต่ 2, 4,6,8 ถึง 16 พระกร  ขึ้นอยู่แต่ละภาคที่พระองค์จะเสด็จลงมา  
 

รูปร่างของพระองค์เป็นการแสดงถึงสิ่งเป็นมงคลที่ดีเยี่ยมท่านทรงสั่งสอนให้มนุษย์รู้ถึงความดีและอำนวยความสำเร็จให้กับบุคคลที่เคารพบูชาท่านในพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูไม่ว่าจะทำการบูชาเทพเจ้าองค์ใดก็ต้องเริ่มต้นบูชาองค์พระพิฆเนศวร์เสียก่อนเพื่อขอพรให้บังเกิดความสำเร็จและขอพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของท่าน 

 
พระพิฆเณศวรหรือพระพิฆเนศวร์ทรงเป็นเทพผู้ปลดเปลื้องอุปสรรค
เป็นมหาเทพที่คนฮินดูให้ความเคารพรักแพร่หลายมากที่สุด  และยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่คนหลายชาติหลายภาษาและทุกชนชั้นวรรณะ  ทั้งนี้เพราะพระพิฆเณศวรไม่ทรงถือพระองค์  ท่านไม่เคยรังเกียจผู้ใดเลย  ใครๆจึงสามารถเข้าถึงองค์ท่านได้ ไม่ว่าเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนบุญ คนบาป คนมี คนจน คนวรรณะสูง หรือคนที่ต่ำต้อย ท่านพร้อมที่จะรับฟังคำวิงวอนและช่วยเหลือทุกคนที่เข้าหาอยู่ตลอดเวลา
 
นอกจากนั้นท่านยังเปรียบดังเทพเจ้าผู้รักษาคุ้มครองไปทั่วทุกแห่งหน
โดยเฉพาะบริเวณธรณีประตู สี่แยกและโค้งอันตราย เพื่อคุ้มครองคนที่ผ่านเข้าออกไปมา ในประเทศอินเดียเรามักเห็นเทวรูปพระพิฆเณศวรวางไว้ต่ำติดพื้นข้างประตูหรือริมทาง คล้ายศาลพระภูมิ(ตี่จู้เอี๊ย)ของคนจีน และบทบาทที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งของพระพิฆเณศวรคือ ท่านเป็น "เทพเจ้าแห่งการริเริ่ม"  ไม่ว่าใครจะทำอะไรจะเริ่มต้นใหม่ ปลูกบ้านใหม่ เปิดกิจการ เปิดร้านค้าใหม่ การเดินทาง หรือแม้กระทั่งการจะบูชาเทพองค์อื่นๆ  ล้วนแต่ต้องเริ่มต้นไหว้องค์พระพิฆเณศวรเสียก่อนงานนั้นๆจึงจะสำเร็จ