คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

 
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ


 
นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง

สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง

สะปะริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ

สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะฯ