ฤกษ์ คืออะไร

ฤกษ์ คืออะไร
 
ฤกษ์ คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล เพื่อประกอบกิจการงานต่างๆ เพื่อความสุข ความวัฒนาถาวร ความสำเร็จผลและประสิทธิ์ฯ ความเจริญให้ได้ความต้องการนั้นๆ
ฉะนั้น การหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจการต่างๆ นั้น จะต้องทราบถึงจุดประสงค์ของเจ้าการด้วยว่ามีจุดประสงค์จะประกอบกิจการนั้นๆ เพื่อประโยชน์อะไร
- ต้องการเพื่อความสุขส่วนตัว หวังผลให้ตนเองมีความสุข ได้แก่การแต่งงาน เริ่มแต่ การหมั้น ยกขันหมาก รดน้ำ เรียงหมอน เป็นต้น
- ต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หวังผลแห่งความมั่นคงวัฒนาถาวร ได้แก่ การสร้างถนน สะพาน ขุดบ่อ ก่อตึกและอาคาร โรงเรียน สร้างบ้านเมือง ก่อเสมอ ทำปราสาท เจดีย์ วิหาร
- ต้องการเพื่อความสำเร็จผลและประสิทธิ์ ซึ่งหวังผลให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่การอุปสมบท ลาสิกขาบท เรียนศิลปวิทยา หรือเดินทางเพื่อหวังความสำเร็จผล เช่น ค้าขาย ติดต่อตกลงและทำสัญญา
- ต้องการเพื่อประสิทธิภาพ หวังผลแห่งความแคล่วคล่องในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามความตั้งใจ ได้แก่การปลุกเสกทำเครื่องรางของขลัง เช่น เรียนวิทยาอาคม ทำพิธีฝังอาถรรพ์ ประจุพระ หล่อพระ สักยันต์ ลงประเจียดมงคลพิสมรทั้งปวง อาบว่าน อาบยา การรบทัพจับศึก
- ต้องการเพื่อความเจริญ หวังผลให้เกิดมีความเจริญรุ่งเรืองแก่ครอบครัวหรือตนเอง ได้แก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายจากบ้านเก่าขึ้นบ้านใหม่ เดินทางเพื่อไปรับตำแหน่งหน้าที่การงาน เปิดร้านค้า เปิดป้ายและเปิดสถานที่ทำการต่างๆ หรือทำเรือนสวนไร่นา
ดังกล่าวมานี้ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจสำหรับเจ้าการนั้นๆ ที่จะทำกิจเพื่อประโยชน์อะไรให้ถูกต้อง แต่การหาฤกษ์ดี คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลอันดีนั้นต้องประกอบด้วยฤกษ์ 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง ดังจะได้กล่าวต่อไป
 
ฤกษ์บน - ฤกษ์ล่าง
ฤกษ์บน คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องสูง กล่าวถึงการโคจรของพระจันทร์และตำแหน่งดาวเคราะห์ต่างๆ บนท้องฟ้า ถือเวลาเป็นหลัก กำหนดตำแหน่งดาวเคราะห์ส่งกระแสอิทธิพลซึ่งเป็นกำลังโดยตรงจากดาวเคราะห์ เหมือนกับเวลาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ทางโหราศาสตร์ได้กำหนดไว้ เช่น ฤกษ์ทลิทโท มหัทธโน โจโร ภูมิปาโล เทศาตรี เทวี เพชฌฆาต ราชา สมโณ รวม 9 ฤกษ์ เรียกว่าฤกษ์บนหรือนภดล
 
ฉะนั้นฤกษ์บนได้แก่ดวงชาตาที่ใช้ตำแหน่งดาวเคราะห์ในท้องฟ้า ณ เวลาเกิดเป็นหลักที่เรียกกันว่า ผูกดวงชาตา
ฤกษ์ล่าง คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือทางเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยใช้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถีขึ้นแรมและเดือนปีเป็นหลักกำหนดนับ เช่น วันอุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี ดิถีพิฆาต ดิถีฤกษ์ชัย วันจม วันลอย วันฟู กทิง วัน อัคนิโรธทักทิน ยมขันธ์ ฯ ดังนี้จัดเป็นฤกษ์ย่อยๆ ต่างๆ รวมเรียกว่าฤกษ์ล่างหรือภูมิดล
 
ฉะนั้น ฤกษ์ล่างได้แก่เรือนชาตาที่คำนวณขึ้นโดยใช้วัน เดือน ปีเกิด เป็นหลักและเป็นที่รองรับประจุกำลังอิทธิพลจากดาวเคราะห์ เหมือนกับนาฬิกา ซึ่งคำนวณมาจากอาทิตย์
 
ทั้งฤกษ์บน - ฤกษ์ล่าง เป็นของคู่กันโดยถือหลักที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่เท่านั้นที่จะอำนวยผลผลิตหรือประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ เช่น มนุษย์หรือสัตว์ก็มีเพศคู่ คือเพศผู้และเพศเมีย พลังงานไฟฟ้าก็มีขั้วไฟเป็นคู่ คือขั้วไฟฟ้าบวก และขั้วไฟฟ้าลบ ในร่างกายของมนุษย์เองก็มีอวัยวะที่เป็นคู่เท่านั้น ที่จะอำนวยผลผลิตและประโยชน์ให้ได้ด้วยตนเอง เช่น แขนและขาเป็นต้น ส่วนอวัยวะที่เป็นคี่ก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลผลิตและประโยชน์ให้สำเร็จด้วยตัวของมันเองได้ไม่ จะต้องไขว่คว้าจากผู้อื่นมาให้เกิดเป็นคู่ จึงจะเกิดประโยชน์ เช่น ปากเคลื่อนไหว เป็นคำพูด หูนั่นแหละคือคู่รับฟัง
 
ฤกษ์แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมนุษย์ อันได้แก่ฤกษ์ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรม หรือด้วยอำนาจของเทพยดาฟ้าดิน เช่น กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ นิมิต หรือความเป็นไปต่างๆ
ความสำคัญ ฤกษ์บนมีความสำคัญกว่าฤกษ์ล่าง คือการพยากรณ์ต้องยึดถือความหมายดาวเคราะห์เป็นหลักใหญ่ โดยยึดถือเอาดาวเคราะห์ส่งกระแสอิทธิพลที่มีกำลังโดยตรงสามารถที่จะใช้และอยู่ได้ด้วยตนเอง สำหรับฤกษ์ล่างนั้นต้องอาศัยฤกษ์บนเป็นหลัก เพราะเป็นที่รองรับการประจุกำลังจากดาวเคราะห์ โดยใช้เพียง วัน เดือน ปี เกิด และต้องได้รับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวแล้วแก้ไขให้มีความสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ โดยถูกต้องอยู่เสมอ
 
แต่ทางโหราศาสตร์ ถือว่า ทั้งฤกษ์บนและฤกษ์ล่างเป็นของคู่กัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างมั่นคงถาวรตลอดไปจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้ เช่น คนเกิด วัน เดือน ปี เวลาอะไร ตรงกับคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้าหรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน ถ้าตรงกับคราวหรือเวลาอันดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์ล่างดี ถ้าหากตรงกับคราวหรือเวลาอันไม่ดี ก็เรียกว่า เกิดมาฤกษ์ล่างไม่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่าเกิดมาดีและเกิดมาไม่ดีนั่นเอง
 
ในขณะที่คนเกิดมานั้นจะเป็น วัน เดือน ปี เวลา อะไรก็ตามแต่จะเกิดมา แต่ทุกคนจะเลือกเกิดไม่ได้เด็ดขาด คราวหรือเวลาที่เกิดนั้น การโคจรของพระจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ บนท้องฟ้า ก็โคจรไปอยู่เป็นที่เหมาะทางเบื้องสูงส่งกระแสอิทธิพลเป็นคลื่นเคลื่อนตกลงมาต้องร่างกายของคนเกิดขณะนั้น ถ้าเป็นกระแสอิทธิพลดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์บนดี ถ้าหากเป็นกระแสอิทธิพลไม่ดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์บนไม่ดี
ฉะนั้น ทั้งฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง 2 ชนิดนี้ จึงต้องมีความสำคัญผูกมัดแน่นอยู่ที่การเกิดของแต่ละบุคคล เมื่อผูกดวงชาตาพยากรณ์จะทราบความดีร้ายโดยตลอด
 
อนึ่ง สำหรับการหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจการต่างๆ ยังเลือกฤกษ์ได้ คือเลือกคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลอันดี และส่วนมากถือการโคจรของพระจันทร์อยู่ในฤกษ์ที่ดี ประกอบกับฤกษ์ทางพื้นดินดีด้วย ดังนั้นถ้าหากเราจะประกอบกิจอันใด ก็ควรรอคอยเอาคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล จึงจะเป็นการดีบังเกิดผลสมความปรารถนาทุกประการ เพราะฤกษ์ประกอบกิจเรารอคอยเลือกได้ ส่วนฤกษ์การเกิดของท่านแต่ละบุคคลนั้นเป็นฤกษ์ที่เลือกไม่ได้