มรรยาทโหร

1  ห้ามพยากรณ์แก่ผู้ที่มิได้ซักถามโดยตรง
 
2  ห้ามพยาการณ์แก่ผู้ที่ไม่รู้ตัว เช่นตรวจสอบเอาดวงดีหรือร้ายของคนไม่รู้ตัวไปบอกคนอื่น
 
3  ห้ามพยากรณ์สามี-ภรรยาให้เกิดการเข้าใจผิดกัน อันจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือนอกใจขึ้น
 
4  คำพยากรณ์ดวงชะตาต้องปิดเป็นความลับ จะนำมาคุยเล่นหรือโอ้อวดแก่คนอื่นมิได้
 
5  ห้ามพยากรณ์เปรียบเทียบว่าดวงคนนั้นดีกว่าดวงคนนี้
 
6  ห้ามพยากรณ์ด้วยจิตลำเอียง หรือด้วยความโกรธ หรือด้วยการเข้าข้างตัวเอง
 
7  ห้ามพยากรณ์เกี่ยวกับความตายของบุคคล 
 
8  ห้ามรับสินจ้างรางวัลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 
9  ห้ามคุยโอ้อวดวิชาความรู้โหราศาสตร์ของตนเกินตัว
 
10 ห้ามติติง-ทับถมนักโหราศาสตร์ด้วยกัน
 
11 ห้ามพยากรณ์ให้ผู้ฟังเกิดกำเริบได้ใจหรือเกิดท้อถอยหมดกำลังใจ
 
12 ห้ามพยากรณ์เด็กเล็ก เด็กทารก  ถ้าจะทำนายให้บอกถึงส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่เสีย
 
13 ห้ามพยากรณ์ดวงชะตาบ้านเมืองไปในทางที่ทำให้เกิดการวุ่นวายสับสน
 
14 โหรทุกคนอย่าล่วงรู้กาลล่วงหน้าของบ้านเมือง อันจะทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด