แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
ฤกษ์ คืออะไร

ฤกษ์ คืออะไร
 
ฤกษ์ คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล เพื่อประกอบกิจการงานต่างๆ เพื่อความสุข ความวัฒนาถาวร ความสำเร็จผลและประสิทธิ์ฯ ความเจริญให้ได้ความต้องการนั้นๆ
ฉะนั้น การหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจการต่างๆ นั้น จะต้องทราบถึงจุดประสงค์ของเจ้าการด้วยว่ามีจุดประสงค์จะประกอบกิจการนั้นๆ เพื่อประโยชน์อะไร
- ต้องการเพื่อความสุขส่วนตัว หวังผลให้ตนเองมีความสุข ได้แก่การแต่งงาน เริ่มแต่ การหมั้น ยกขันหมาก รดน้ำ เรียงหมอน เป็นต้น
- ต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หวังผลแห่งความมั่นคงวัฒนาถาวร ได้แก่ การสร้างถนน สะพาน ขุดบ่อ ก่อตึกและอาคาร โรงเรียน สร้างบ้านเมือง ก่อเสมอ ทำปราสาท เจดีย์ วิหาร
- ต้องการเพื่อความสำเร็จผลและประสิทธิ์ ซึ่งหวังผลให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่การอุปสมบท ลาสิกขาบท เรียนศิลปวิทยา หรือเดินทางเพื่อหวังความสำเร็จผล เช่น ค้าขาย ติดต่อตกลงและทำสัญญา
- ต้องการเพื่อประสิทธิภาพ หวังผลแห่งความแคล่วคล่องในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามความตั้งใจ ได้แก่การปลุกเสกทำเครื่องรางของขลัง เช่น เรียนวิทยาอาคม ทำพิธีฝังอาถรรพ์ ประจุพระ หล่อพระ สักยันต์ ลงประเจียดมงคลพิสมรทั้งปวง อาบว่าน อาบยา การรบทัพจับศึก
- ต้องการเพื่อความเจริญ หวังผลให้เกิดมีความเจริญรุ่งเรืองแก่ครอบครัวหรือตนเอง ได้แก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายจากบ้านเก่าขึ้นบ้านใหม่ เดินทางเพื่อไปรับตำแหน่งหน้าที่การงาน เปิดร้านค้า เปิดป้ายและเปิดสถานที่ทำการต่างๆ หรือทำเรือนสวนไร่นา
ดังกล่าวมานี้ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจสำหรับเจ้าการนั้นๆ ที่จะทำกิจเพื่อประโยชน์อะไรให้ถูกต้อง แต่การหาฤกษ์ดี คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลอันดีนั้นต้องประกอบด้วยฤกษ์ 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง ดังจะได้กล่าวต่อไป
 
ฤกษ์บน - ฤกษ์ล่าง
ฤกษ์บน คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องสูง กล่าวถึงการโคจรของพระจันทร์และตำแหน่งดาวเคราะห์ต่างๆ บนท้องฟ้า ถือเวลาเป็นหลัก กำหนดตำแหน่งดาวเคราะห์ส่งกระแสอิทธิพลซึ่งเป็นกำลังโดยตรงจากดาวเคราะห์ เหมือนกับเวลาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ทางโหราศาสตร์ได้กำหนดไว้ เช่น ฤกษ์ทลิทโท มหัทธโน โจโร ภูมิปาโล เทศาตรี เทวี เพชฌฆาต ราชา สมโณ รวม 9 ฤกษ์ เรียกว่าฤกษ์บนหรือนภดล
 
ฉะนั้นฤกษ์บนได้แก่ดวงชาตาที่ใช้ตำแหน่งดาวเคราะห์ในท้องฟ้า ณ เวลาเกิดเป็นหลักที่เรียกกันว่า ผูกดวงชาตา
ฤกษ์ล่าง คือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือทางเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยใช้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถีขึ้นแรมและเดือนปีเป็นหลักกำหนดนับ เช่น วันอุบาทว์ โลกาวินาศ ธงชัย อธิบดี ดิถีพิฆาต ดิถีฤกษ์ชัย วันจม วันลอย วันฟู กทิง วัน อัคนิโรธทักทิน ยมขันธ์ ฯ ดังนี้จัดเป็นฤกษ์ย่อยๆ ต่างๆ รวมเรียกว่าฤกษ์ล่างหรือภูมิดล
 
ฉะนั้น ฤกษ์ล่างได้แก่เรือนชาตาที่คำนวณขึ้นโดยใช้วัน เดือน ปีเกิด เป็นหลักและเป็นที่รองรับประจุกำลังอิทธิพลจากดาวเคราะห์ เหมือนกับนาฬิกา ซึ่งคำนวณมาจากอาทิตย์
 
ทั้งฤกษ์บน - ฤกษ์ล่าง เป็นของคู่กันโดยถือหลักที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่เท่านั้นที่จะอำนวยผลผลิตหรือประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ เช่น มนุษย์หรือสัตว์ก็มีเพศคู่ คือเพศผู้และเพศเมีย พลังงานไฟฟ้าก็มีขั้วไฟเป็นคู่ คือขั้วไฟฟ้าบวก และขั้วไฟฟ้าลบ ในร่างกายของมนุษย์เองก็มีอวัยวะที่เป็นคู่เท่านั้น ที่จะอำนวยผลผลิตและประโยชน์ให้ได้ด้วยตนเอง เช่น แขนและขาเป็นต้น ส่วนอวัยวะที่เป็นคี่ก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลผลิตและประโยชน์ให้สำเร็จด้วยตัวของมันเองได้ไม่ จะต้องไขว่คว้าจากผู้อื่นมาให้เกิดเป็นคู่ จึงจะเกิดประโยชน์ เช่น ปากเคลื่อนไหว เป็นคำพูด หูนั่นแหละคือคู่รับฟัง
 
ฤกษ์แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมนุษย์ อันได้แก่ฤกษ์ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรม หรือด้วยอำนาจของเทพยดาฟ้าดิน เช่น กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ นิมิต หรือความเป็นไปต่างๆ
ความสำคัญ ฤกษ์บนมีความสำคัญกว่าฤกษ์ล่าง คือการพยากรณ์ต้องยึดถือความหมายดาวเคราะห์เป็นหลักใหญ่ โดยยึดถือเอาดาวเคราะห์ส่งกระแสอิทธิพลที่มีกำลังโดยตรงสามารถที่จะใช้และอยู่ได้ด้วยตนเอง สำหรับฤกษ์ล่างนั้นต้องอาศัยฤกษ์บนเป็นหลัก เพราะเป็นที่รองรับการประจุกำลังจากดาวเคราะห์ โดยใช้เพียง วัน เดือน ปี เกิด และต้องได้รับการตรวจสอบความเคลื่อนไหวแล้วแก้ไขให้มีความสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ โดยถูกต้องอยู่เสมอ
 
แต่ทางโหราศาสตร์ ถือว่า ทั้งฤกษ์บนและฤกษ์ล่างเป็นของคู่กัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างมั่นคงถาวรตลอดไปจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้ เช่น คนเกิด วัน เดือน ปี เวลาอะไร ตรงกับคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้าหรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน ถ้าตรงกับคราวหรือเวลาอันดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์ล่างดี ถ้าหากตรงกับคราวหรือเวลาอันไม่ดี ก็เรียกว่า เกิดมาฤกษ์ล่างไม่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่าเกิดมาดีและเกิดมาไม่ดีนั่นเอง
 
ในขณะที่คนเกิดมานั้นจะเป็น วัน เดือน ปี เวลา อะไรก็ตามแต่จะเกิดมา แต่ทุกคนจะเลือกเกิดไม่ได้เด็ดขาด คราวหรือเวลาที่เกิดนั้น การโคจรของพระจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ บนท้องฟ้า ก็โคจรไปอยู่เป็นที่เหมาะทางเบื้องสูงส่งกระแสอิทธิพลเป็นคลื่นเคลื่อนตกลงมาต้องร่างกายของคนเกิดขณะนั้น ถ้าเป็นกระแสอิทธิพลดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์บนดี ถ้าหากเป็นกระแสอิทธิพลไม่ดี ก็เรียกว่า คนนั้นๆ เกิดมาฤกษ์บนไม่ดี
ฉะนั้น ทั้งฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง 2 ชนิดนี้ จึงต้องมีความสำคัญผูกมัดแน่นอยู่ที่การเกิดของแต่ละบุคคล เมื่อผูกดวงชาตาพยากรณ์จะทราบความดีร้ายโดยตลอด
 
อนึ่ง สำหรับการหาฤกษ์เพื่อประกอบกิจการต่างๆ ยังเลือกฤกษ์ได้ คือเลือกคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลอันดี และส่วนมากถือการโคจรของพระจันทร์อยู่ในฤกษ์ที่ดี ประกอบกับฤกษ์ทางพื้นดินดีด้วย ดังนั้นถ้าหากเราจะประกอบกิจอันใด ก็ควรรอคอยเอาคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล จึงจะเป็นการดีบังเกิดผลสมความปรารถนาทุกประการ เพราะฤกษ์ประกอบกิจเรารอคอยเลือกได้ ส่วนฤกษ์การเกิดของท่านแต่ละบุคคลนั้นเป็นฤกษ์ที่เลือกไม่ได้
 

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 24 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,