แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล

ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
 

เมื่อดาวเคราะห์ผสมกันอยู่ร่วมราศีเดียวกัน จะบอกลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ตามรูปดาวเคราะห์ที่มาผสมกัน เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด และดาวเคราะห์
 
๑.   ดาว ๑-๒ อาทิตย์ผสมจันทร์  =  ลักษณะเป็นคนผิวหม่น คือไม่ดำแต่ก็ไม่ขาว รูปร่างสันทัดธรรมดา อุปนิสัยความเป็นอยู่จะโอนเอียงไปทางใด สุดแท้แต่ดวงนั้นจะอยู่ในธาตุของใคร ถ้าอยู่ราศีธาตุไฟ หรือ ธาตุลม หรือเรือนเกษตรของอาทิตย์ก็โอนเอียงหนักไปทางอาทิตย์ หากอยู่ในราศีธาตุดิน ธาตุน้ำ หรือเรือนเกษตรของจันทร์ ก็โอนเอียงหนักไปทางจันทร์ ทั้งนี้ในข้อต่อ ๆ ไป ให้ถือการพยากรณแบบเดียวกันหมด
 
๒.  ดาว ๑-๓ อาทิตย์ผสมอังคาร  =  ลักษณะเป็นคนดำ รูปร่างสันทัด ตาโตไม่ทิ้งรูปอังคาร ผมหยิก ดุร้าย บอกลักษณะความเป็นนักเลงเต็มตัว
 
๓.  ดาว ๑-๔ อาทิตย์ผสมพุธ =  ลักษณะดำแดง รูปร่างสันทัด ดวงหน้ามักยาว หรือรูปไข่ ช่างพูด พูดเร็ว เร็วจนรน
 
๔.  ดาว ๑-๕ อาทิตย์ผสมพฤหัสบดี = ลักษณะดำแดง รูปร่างบางเล็ก และมักมีแผลเป็นที่บริเวณหน้าผาก ไม่ทิ้งรูปเดิมจากพฤหัสบดี
 
๕.  ดาว ๑-๖ อาทิตย์ผสมศุกร์ = ลักษณะดำสันทัด รูปร่างท้วม หรือท้วมเตี้ย
 
๖.   ดาว ๑-๗ อาทิตย์ผสมเสาร์ = ลักษณะดำสันทัด หลังค่อมไม่ทิ้งรูปเสาร์เดิม
 
๗.  ดาว ๑-๘ อาทิตย์ผสมราหู = ลักษณะดำท้วม แต่พูดจาท่าทางไว้ตัวแบบอาทิตย์
 
๘.  ดาว ๑-๙ อาทิตย์ผสมเกตุ =  ลักษณะดำแดง เตี้ยแคระหยิ่งยะโสทะนงตัว กร้าว ร้าวสังเกตดี ๆ คล้ายอังคาร แต่หากเตี้ยแคระ ตรงข้ามกับอังคารซึ่งบางโปร่ง
 
๙.  ดาว ๒-๓ จันทร์ผสมอังคาร =  ลักษณะดำแดงบางโปร่งแต่ดวงหน้าไปทางจันทร์ คือค่อนข้างจะกลม และศีรษะมักโต ดวงตาก็โต ส่อให้เห็นเค้าเดิม ของอังคาร
 
๑๐. ดาว ๒-๔ จันทร์ผสมพุธ = ลักษณะขาวบาง ดวงหน้ายาว แต่รูปมิค่อยงามเหมือนจันทร์แท้ ๆ เพราะเป็นรูปผสม
 
๑๑.  ดาว ๒-๕ จันทร์ผสมพฤหัสบดี = ลักษณะขาวเหลือง ร่างเล็กบาง ดวงหน้ามักกลม ศีรษะโต มีแผลเป็นบริเวณหน้าผากเค้าเดิมของพฤหัสบดี
 
๑๒. ดาว ๒-๖  จันทร์ผสมศุกร์ = ลักษณะท้วม ผิวเนื้อขาวเหลือง  ดวงหน้ามักค่อนข้างกลมศีรษะโต
            กว่าศุกร์ธรรมดาแท้ ๆ
 
๑๓. ดาว ๒-๗ จันทร์ผสมเสาร์ = ลักษณะดำแดง บางโปร่ง หลังค้อมแบบเสาร์  ศีรษะโตดวงหน้าค่อนข้างกลม หรือรูปไข่ ตามปกติเสาร์ผิวดำ แต่เมื่อผสมกับจันทร์ซึ่งเหลืองจึงเป็นเพียงดำแดง และศีรษะโตแบบผสม
 
๑๔. ดาว ๒-๘ จันทร์ผสมราหู = ลักษณะดำท้วม ดวงหน้ามักค่อนข้างกลม และศีรษะโต ราหูผสมนี้รูปร่างงามกว่าราหูแท้ ๆ ซึ่งดำและอ้วน ตุ้มเปรอะ
 
๑๕. ดาว ๒-๙ จันทร์ผสมเกตุ = ลักษณะขาวงเตี้ยแคระ ถอดแบบเกตุออกมาชัด ๆ
 
๑๖.  ดาว ๓-๔ อังคารผสมพุธ = ลักษณะดำแดงบางโปร่งดวงตาโต ผมหยิกหยักศก แต่ไม่กร้าว ร้าวและมุทะลุดุดันดังเช่นอังคารแท้ ๆ
 
๑๗. ดาว ๓-๕ อังคารผสมพฤหัสบดี = ลักษณะดำแดงบางเล็ก ดวงตาโต ผมหยิกหยักศก และมีตำหนิแผลเป็นที่บริเวณหน้าผาก
 
๑๘. ดาว ๓-๖ อังคารผสมศุกร์ =  ลักษณะดำแดงท้วม หรือขาวท้วม ดวงหน้ารูปไข่ ดวงตาโต ผมหยิกหยักศก
 
๑๙.  ดาว ๓-๗ อังคารผสมเสาร์ = ลักษณะสูงดำ หลังค่อม ดวงตาโต ผมหยิกหยักศก ดวงหน้ายาวเป็นกระดูก
 
๒๐.  ดาว ๓-๘ อังคารผสมราหู = ลักษณะดำท้วม ดวงตาโต ผมหยิกหยักศก ดวงหน้ายาวเป็นกระดูก
 
๒๑.  ดาว ๓-๙ อังคาผสมเกตุ = ลักษณะดำแดง เตี้ยแคระ ดวงตาโต ผมหยิกหยักศก ดุร้ายและกร้าว ร้าวยิ่งกว่าอังคารหรือเกตุแท้ ๆ
 
๒๒. ดาว ๔-๕ พุธผสมพฤหัสบดี = ลักษณะเป็นคนขาวบางร่างโปร่ง มีแผลเป็นที่บริเวณหน้าผาก แม้จะมีรูปพฤหัสบดีชัด ๆ แต่ก็การพูดจาไม่เป็นที่เชื่อถือ เพราะเป็นรูปผสมกับพุธ ซึ่งเป็นดาวเปลี่ยนแปลงไม่มีความแน่นอน
 
๒๓. ดาว ๔-๖ พุธผสมศุกร์ = ลักษณะท้วม ผิวเนื้อขาวบาง แต่บางทีไม่ขาวนัก ดวงหน้ายาว
 
๒๔.ดาว ๔-๗ พุธผสมเสาร์ = โดยมากมักไม่ค่อยมีลักษณะพุธเจือปน  เนื่องดาวพุธไกลโลก กระแสที่ส่งมาจึงอ่อนมากไม่อาจจะต้านทานกำลังของดาวร้ายไหว ดังนั้นเมื่อพุธผสมเสาร์ หรือราหู หรือเกตุ ลักษณะของพุธจึงแทบไม่มีที่สังเกตได้เลย
 
๒๕. ดาว ๔-๘ พุธผสมราหู = แบบเดียวกับพุธผสมเสาร์
 
๒๖.  ดาว ๔-๙ พุธผสมเกตุ = แบบเดียวกับพุธผสมเสาร์
 
๒๗. ดาว ๕-๖ พฤหัสบดีผสมศุกร์ = ลักษณะเป็นคนผิวขาวร่างท้วม และมีแผลเป็นอยู่บริเวณหน้าผาก พฤหัสบดีผสมศุกร์นี้ ทำให้ศุกร์เป็นคนเด่นมีเสน่ห์ในทางมารยาทความประพฤติขึ้นอีก ปกติศุกร์ก็เป็นดาวดีชั้นรองจากพฤหัสบดีอยู่แล้ว เมื่อดาวดีต่อดาวดีผสมกันเช่นนี้ จึงไม่ต้องสงสัยว่าความดีนั้น จะไม่ดีเด่นยิ่งขึ้นไปอีก
 
๒๘. ดาว ๕-๗  ๕-๘  ๕-๙  พฤหัสบดีผสมกับเสาร์ ราหู เกตุ  =  ทำให้ดาวร้ายเหล่านั้นมีอานุภาพลดน้อยถอยลงไปอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง
 
๒๙. ดาว ๖-๗  ๖-๘  ๖-๙  ศุกร์ผสมกับเสาร์ ราหู เกตุ  = ทำให้ดาวร้ายเหล่านั้นมีอานุภาพลดน้อยลงไปอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง
สำหรับ ๐ มฤตยูผสมกับดาวอะไรก็ตาม = มักจะผสมสร้างความแปลกประหลาดให้กับดวงดาวนั้นไม่เพิ่มเติมก็บกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้า ๐ มฤตยูไปผสมกับดาวเคราะห์ใด อยู่ในราศีส่วนมือ หรือเท้า แก่ลัคนา ก็มักทำให้ส่วน มือ หรือเท้ามีส่วนเกินหรือบกพร่อง เช่น มี นิ้วเกิน หรือนิ้วขาด หรือมี ติ่ง ปูด โป เนื้องอก หรือบางที เป็นโรคเรื้อรัง บาดแผล เป็นต้น

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 28 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,